Tillsammans – så mycket bättre: Tydligare mål för cancervården

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården. Foto: Mikael Bergström
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.Vi är stolta över vad vi hittills gjort, och vi ser att resultaten blir bättre och bättre. Nu är det viktigt att vi håller i och utvecklar SVF, för våra patienter men också för våra medarbetare, säger Charlotte Carlsson, projektledare för SVF i Region Jönköpings län.Vårt uppdrag är att se till att det blir en jämlik vård. Här har vi ett bra samarbetsklimat i sydöstra sjukvårdsregionen och det är så viktigt att man mäter resultaten, säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för Regionalt cancercentrum, RCC, sydöst.En jättevärdefull dag att få höra andra professioner berätta och höra patientberättelser som vi måste ta till oss. Vi har mycket att jobba med till 2020, bland annat aktiv överlämning så att flödet blir jämt mellan sjukhusen, säger Sofia Karlsson, processledare för äggstocks-, livmoderkropps- och livmoderhalscancer. Jessica Eriksson, processledare på RCC sydöst, har undersökt primärvårdens syn på SVF-förloppen, och konstaterar att det överlag gett positiva effekter.Kjell och Agneta Carlholt samt Bengt Ekvall hade tankeväckande och värdefulla synpunkter på hur bland annat väntetider, information och bemötande varit under deras tidigare och nuvarande behov av sjukvård. Vad är vi stolta över? Vad behöver vi utveckla, var frågeställningarna när deltagarna gruppvis diskuterade utvecklingen av SVF-förloppen inför målen 2020.

Under 2018 införs de tre sista standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Sedan ska de 31 förloppen utvecklas med det nationella målet till år 2020 att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

– Det är viktigt att vi skapar ett arbetssätt som är det bästa för patienten. Trygghet är viktigt på denna resa som kanske är den första kontakten med sjukvården. Och tillit, att jag som patient inte själv ska behöva hålla koll på olika utredningar. Det gäller att vi kommunicerar på rätt sätt så att resan blir så smidig som möjligt. Patienternas förväntningar är ibland lite annorlunda än vad vi tror, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård och ordförande i styrgruppen för standardiserade vårdförlopp.

Utvecklingen av SVF-processerna

Fredagen 19 januari 2018 samlade ledningen för SVF-införandet i Region Jönköpings län berörda processledare, medicinskt ansvariga, mätansvariga och medlemmar i process-, styr- och projektgrupper samt patientrepresentanter och närstående, till en workshop. Ämnet var införandet av SVF i Jönköpings län, nuläge och att SVF under 2018 övergår från projekt till förvaltning, hur den viktiga rehabiliteringen ska komma in tidigt, och inte minst hur patienterna upplever SVF-förloppet.

Patienter beskrev sina upplevelser

Agneta och Kjell Carlholt i Lekeryd kunde berätta om hur de som patient och anhörig upplever den just nu pågående behandlingen för äggstockscancer.

– I början rullade det på bra, alla utredningar fungerade jättebra och det kändes väldigt tryggt med SVF. Men sedan började det plana ut. Vid överlämnandet till Linköping tyckte vi att det började ta tid. I stället för operation inom 24 dagar efter diagnos enligt SVF, tog det 49 dagar. Efter operationen i Linköping fanns ingen plats i Jönköping, och vid kontakt med Jönköping en vecka efter operation fanns det inte någon notering i min journal om att jag var opererad och det kändes väldigt otryggt – jag blev rädd, beskriver Agneta.

Deras berättelse handlar om många moment som fungerat som tänkt, men där finns också inslag av såväl lång väntan, brister i överlämnandet mellan sjukhusen som bristande integritet gentemot andra patienter.

”Kontaktsjuksköterskorna toppen”

Bengt Ekvall, från Skirö utanför Vetlanda, opererades för prostatacancer för snart tio år sedan och är idag verksam i prostatacancerföreningen ProLiv och patient- och närståenderådet inom RCC sydöst.

– När man väl är i behandlingsfasen har man slutit sig i sin bubbla, och har man kommit in i den med rätt känsla av att bli botad, så mår man rätt så bra. Kontakten med kontaktsjuksköterskorna har också varit toppen. Däremot är den allmänna känslan att det är långa väntetider. Från det som idag kallas välgrundad misstanke, tills jag blev kallad till urologen tog det sju månader, säger han.

 I dag är han en stark anhängare av standardiserat vårdförlopp.

– SVF är nog det bästa som hänt! Jämfört med min resa har det idag blivit en struktur på varje enskild del och med en linje igenom. Dessutom har SVF väckt upp mycket engagemang bland medarbetarna.

Från projekt till förvaltning

Införandet av SVF-förlopp i cancervården har pågått sedan 2015. I slutet av 2018 är den nationella satsningen ”Varje dag räknas” slut och det är dags för alla regioner och landsting att växla över från projekt till förvaltning.

– Det är då vi har utmaningen i att hålla i, inför målet år 2020 att 70 procent av alla som får en cancerdiagnos ska få ett standardiserat vårdförlopp och 80 procent av dessa ska få behandlingsstart inom fastställd tid, säger Kjell Ivarsson.

Regionalt cancercentrum, RCC, sydöst, har formulerat sex löften till patienterna. Det handlar bland annat om att vara välinformerad och delaktig, erbjudas diagnostik och behandling enligt bästa kunskap, och inte minst få inleda behandlingen inom fyra veckor (om inte det standardiserade vårdförloppet säger något annat).

Bra utgångsläge i länet

Utgångsläget i Region Jönköpings län är bra. Statistiken visar att cirka 40 procent fått behandlingsstart inom fyra veckor i Jönköpings län 2015-2016, klart mer än Östergötland och Kalmar, men att Kalmar kommit ikapp under 2017.

– Det är ett väldigt tydligt mönster att det är mycket grönare staplar i Jönköpings län. Ni arbetar bra med processerna och har en stadig utveckling, konstaterar Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för Regionalt cancercentrum, RCC, sydöst.

Tittar man istället på enskilda cancerformer som prostatacancer, bröstcancer, kolorektalcancer, huvud-halscancer och lungcancer i hela sydöstra sjukvårdsregionen, syns stora variationer i väntan på behandling.

– Vårt uppdrag är att se till att det blir en jämlik vård. Här har vi ett bra samarbetsklimat i sydöstra sjukvårdsregionen och det är så viktigt att man mäter resultaten, säger Srinivas Uppujunduri.

Delaktighet och involvering brister

Samtidigt konstaterar han att det varit mycket fokus på ledtider under SVF-införandet.

– Våra medicinska resultat i cancersjukvården är bra, men vi har tidigare brustit i ledtider och patientupplevelse. Det syns också i patientenkäterna där det är delaktighet och involvering och emotionellt stöd som brister.

Under workshopen presenterades även andra viktiga delar i SVF-processen, som det arbete som röntgen och klinisk patologi gör och hur viktigt det är att rehabiliteringen startar tidigt.

– Det är väldigt positivt att cancerrehabiliteringen börjar beaktas mer nu, för det handlar om att integrera allt det som patienten behöver i samma process, med bland annat behovsinventering och cancerrehabiliteringsplan, säger Monica Berg, processledare för cancerrehabilitering i Region Jönköpings län och RCC sydöst.

Primärvården nöjd

Primärvården är en viktig aktör i SVF-processen, eftersom den välgrundade misstanken om cancer ofta uppstår vid kontakt med vårdcentral. Hur vårdcentralerna har upplevt införandet har Jessica Eriksson, processledare på RCC sydöst undersökt genom besök på 15 vårdcentraler:

– Jag har varit ute på turné för att fånga deras upplevelse. På det stora hela är vårdcentralerna väldigt nöjda. De känner att de kan ge patienterna rätt information, att patienterna blir väl omhändertagna när de lämnas över och att de får ett standardiserat flöde. Det gör också att det frigörs tid i primärvården, säger hon.

Deltagarna fick sedan möjlighet under en stund att i grupper diskutera både vad som fungerar bra med SVF idag och vad som behöver utvecklas till 2020. Här fanns bland annat synpunkter på behov av bättre överlämnande mellan sjukvårdens olika delar, bättre individanpassad behandling, och att  rehabilitering ska starta direkt. Frågan väcktes också om det finns risk för att cancersjukvården tränger undan vård av andra allvarliga sjukdomar.

”Dra nytta av entusiasmen”

Alla synpunkterna blir nu inspel till den handlingsplan för SVF-arbetet som Region Jönköpings län ska skicka in till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL under mars 2018.

– Vi har kommit långt med mycket, men det finns också en del som vi behöver jobba med till 2020. Den entusiasm som finns i det här gänget ska vi dra nytta av för att utveckla det vi har, tycker patientrepresentanten Bengt Ekvall.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Viktigt med rehabilitering tidigt vid cancersjukdom