Psykiatriska vården satsar på god läkemedelsanvändning

Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, går igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.
Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, vill bidra till att förbättra vården av människor med psykisk sjukdom. Här går hon igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Foto: Johan W Avby
Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, går igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, arbetar sedan september 2017 för en rationell läkemedelsanvändning inom den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län.

Från hösten 2017 har den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län fått tillgång till farmaceutisk kunskap för att utveckla en god läkemedelsanvändning och minska risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem.

– Varje patient ska få behandling som är anpassad efter hans eller hennes individuella förutsättningar, säger kliniska farmaceuten Micaela Tjäderborn. Farmaceuter kan på flera olika sätt bidra till detta och till att minska läkemedelsrelaterade problem. Vi tar hänsyn till den samlade sjukdomsbilden och till patientens övriga ordinerade läkemedel. Uppföljning och utvärdering är viktigt, och att patienten har kunskap om vart och ett av sina läkemedel.

Micaela Tjäderborn har under drygt tio år arbetat med att utreda läkemedelsbiverkningar och hur läkemedel kan användas för att nå största möjliga nytta och minsta möjliga risk. En kunskap som hon har nytta av när hon från hösten 2017 arbetar för rationell läkemedelsanvändning inom den psykiatriska slutenvården i Jönköpings län.

Biverkningar, otillräcklig effekt, polyfarmaci (behandling med många läkemedel) okunskap eller bristfällig information om ordinerade läkemedel, och dålig följsamhet till ordinerad behandling, är exempel på läkemedelsrelaterade problem.

Utmaningar i den psykiatriska vården

– I den psykiatriska vården finns ytterligare utmaningar, säger Micaela Tjäderborn. Sjukdomarna kan leda till särskilt stort lidande och är ofta svåra att diagnosticera. Effekten av läkemedel som behandlingsform är ibland liten. Det leder till att patienterna ofta behandlas symptomatiskt med många läkemedel. Biverkningar är vanliga och kan vara svåra. Mycket tyder på att det finns en överanvändning av läkemedel i den psykiatriska vården. Läkemedelsberoende är ytterligare en aspekt. Samtidigt är detta är en mångfacetterad fråga med många orsaker.

Började på Höglandssjukhuset

I januari 2017 började Micaela Tjäderborn, som en del i sin tjänst, arbeta på psykiatriska klinikens avdelningar på Höglandssjukhuset.

– Jag lyssnar på patienternas syn på behandlingen, ser över deras läkemedelslista och fångar upp eventuella biverkningar eller andra problem. En gång i veckan är jag med på storrond och kan lyfta behov av justeringar i behandlingen i samspel med läkarna.

Arbetet i Eksjö har varit framgångsrikt. Från 1 september 2017 har Micaela Tjäderborn ansvar för att utveckla klinisk farmaci inom den psykiatriska slutenvården i hela Region Jönköpings län.

”Undersöka behovet av farmaceutiskt stöd”

– Under hösten ska jag skaffa mig en bild av behovet av farmaceutiskt stöd på de olika enheterna. Målet på kort sikt är att alla slutenvårdsavdelningar ska få tillgång till farmaceut och nu börjar farmaceuterna så smått att finnas tillgängliga även på Länssjukhuset Ryhov och på Värnamo sjukhus.

Micaela Tjäderborn har stor nytta av tidigare arbeten på bland annat läkemedelsföretag, universitet och apotek, med läkemedelsgenomgångar, kliniska prövningar och utvärdering av biverkningsrapporter. Tidigare arbete med undervisning och utbildning inom läkemedelsområdet kommer också till användning.

”Viktigt lyfta läkemedelsfrågan”

– Jag ser det som en viktig uppgift att lyfta läkemedelsfrågan i stort, men särskilt att öka kunskapen om och intresset för god läkemedelsanvändning, samt motivera till enkla förändringar som kan göra stor skillnad för patienterna.

Fram till disputationen 2016 ägnade hon sig även åt att undersöka beroende och överanvändning av psykofarmaka. Forskning som bland annat bidrog till att det smärtstillande läkemedlet tramadol blev narkotikaklassat.

”Dags för farmaceuter i psykiatrin”

– Jag har länge intresserat mig för psykiatri. Jag hoppas att vi farmaceuter med våra olika insatser kan bidra litet till att förbättra vården av människor med psykisk sjukdom. I Region Jönköpings län har den somatiska vården länge haft stöd av farmaceuter. Nu är det dags för psykiatrin att få tillgång till samma hjälp. Genom att gå igenom och ifrågasätta behandlingar kan farmaceuter bidra till att minska antalet ordinerade läkemedel och förhindra läkemedelsrelaterade problem.

MIKAEL BERGSTRÖM