Nya sjukvårdslokaler byggs för en flexibel framtid

Sjukhusgatan. Den nya vårdbyggnaden på Ryhovsområdet får en yttre miljö med mycket grönska och möjlighet till rekreation. Kunskapen om den yttre miljöns betydelse i sjukvården har legat till grund för utformningen.
Sjukhusgatan. Den nya vårdbyggnaden på Ryhovsområdet får en yttre miljö med mycket grönska och möjlighet till rekreation. Kunskapen om den yttre miljöns betydelse i sjukvården har legat till grund för utformningen. Foto: Illustration: Liljewall Arkitekter
Sjukhusgatan. Den nya vårdbyggnaden på Ryhovsområdet får en yttre miljö med mycket grönska och möjlighet till rekreation. Kunskapen om den yttre miljöns betydelse i sjukvården har legat till grund för utformningen. Cykelväg: En gång- och cykelväg passerar utmed hus D1 och gör området lätt tillgängligt för fotgängare och cyklister. Föreläsningsal: Plan 6 i vårdbyggnaden får föreläsningssalar. Här kommer bland annat utbildningen på läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping, att bedrivas. Uppehållsrum: I den nya vårdbyggnaden ska framtidens sjukvård bedrivas. Lokalerna har också utformas för att skapa en bra miljö för utbildning av framtidens medarbetare.  Sjukvårdens medarbetare och patienterna får fina och ljusa lokaler i hus D1, som i detta exempel på hur dagrummet på en vårdavdelning kommer att se ut.Byggprojektchef Thomas Svärd och projektledare Klas Melman diskuterar hus D1 som nu byggstartar.

Enkelt och välbyggt. Med flexibla lösningar som gör lokalerna lätta att förändra utifrån framtidens behov av sjukvård. Det har varit ledstjärnan när den nya sjukhusbyggnaden, D1-D2, planerats vid Länssjukhuset Ryhov.

Under de närmaste åren kommer två nya stora huskroppar att växa upp på Ryhovsområdet i Jönköping intill dagens huvudbyggnad, som ett första steg i den stora översiktsplanen att bygga om - och till länssjukhuset för framtidens sjukvård.

Byggnaden är på totalt cirka 34 000 kvadratmeter och består av två huskroppar i sex våningar, med två förbindelsegångar.

”Möjligt bygga om i framtiden”

– Det är ett tekniskt okomplicerat hus, men tiden är en utmaning. Vi bygger med stora spännvidder invändigt för att få flexibilitet. Vi har också höjt vissa bjälklag för att få bra utrymme för installationer. Det ska bli ett enkelt och välbyggt hus. Genom att varje plan försörjs separat med till exempel ventilation ska det i framtiden vara möjligt att bygga om på enskilda plan utan att det påverkar något annat, säger Klas Melman, projektledare på regionfastigheter.

I huset ska en rad verksamheter finnas, bland annat vårdavdelningar och mottagningar för medicinkliniken, fler dagsjukvårdsplatser, ny akutvårdsavdelning, dialysenhet, tillnyktringsenhet och utbildningslokaler.

 Lokaler på plan 6 för den decentraliserade läkarutbildningen ska vara klara först, med inflyttning i början av 2020.

– När plan 6 är i drift innebär det också att fläktsystem är i gång på plan 7 och de teknikutrymmen på plan 2 som ska försörja övriga huset, säger Klas Melman.

”Testrum har skapats”

Huset planeras utifrån den standard (PTS) för olika typer av vårdrum som regionfastigheter utvecklat, och som idag används av många landsting och regioner. Dessutom har inredningen av rummen testats praktiskt.

– I en panncentral har vi byggt upp ”testrum”;  ett vårdrum och ett mottagningsrum. Här har vårdens medarbetare kunnat experimentera kring material och inredning. De har bland annat testat sig fram till lämplig placering för toalett och lagom fall på golvet i duschen. Jag upplever att detta har tillfört rätt mycket, säger Klas Melman.

Dessutom ingår det i projektstudien att också kunna gå runt i hela byggnaden i 3D-miljö.

Henrik Hjortsjö, verksamhetens projektledare, konstaterar att testrummen har haft stor betydelse för att prova inredning, golvlutning och mycket annat.

– Vi ska sedan fortsätta med att testa olika golvmaterial, belysning, den utrustning som patienten behöver och liknande. Det finns många frågor att studera och vi vill skapa goda förutsättningar för att arbeta i lokalerna.

Rätt använda kompetenser

Hans uppgift är att se till att lokalerna ger bra förutsättningar för att bedriva sjukvård – för patienterna och medarbetarna.

– Utmaningen är att få till ett bra flöde i huset för att sedan använda medarbetarnas kompetenser på rätt sätt. Tanken är att vårdnära service ska få en helt ny roll i hus D1, för att sköta mat, förråd och städning. Vi vill bli ett föredöme i Sverige för hur man använder kompetenser på rätt sätt, så att sjuksköterskor och undersköterskor kan koncentrera sig på sin yrkesroll, säger Henrik Hjortsjö.

Nu när byggnationen startar kommer verksamheterna samtidigt att planera för den utrustning som behövs och se vad som kan användas från dagens lokaler och vad som behöver köpas in.

– Jag tror att detta blir fantastiskt bra. Processen har skett i gott humör och stort engagemang hos såväl arkitekter som planerare och vårdpersonal. Vi har förutsättningar för att göra något utöver det vanliga här! Säger Henrik Hjortsjö.

Yttre miljön viktig

Den yttre miljön är en viktig del när nya sjukhusbyggnader planeras. Det handlar till exempel om den utsikt som finns från vårdrummen och tillgång till grönytor i direkt anslutning. Här har Region Jönköpings län, och då bland annat projektledningen för hus D1, ett pågående samarbete med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– I det program för Teknisk standard, PTS, som används har vi arbetat in den yttre miljön. Syftet är att patienterna ska få så bra yttre miljö som möjligt. Det handlar bland annat om att få en bra utsikt från patientrummen med årstidsvariation, men också sittplatser utomhus nära sjukhuset men ändå avskilt, i form av pergola där det också går att söka skugga, berättar landskapsingenjör Robert Burman.

Här ingår också att skapa två innergårdar, den ena som en träningsgård där inneliggande patienter ska kunna träna till exempel att gå efter en stroke.

Hus D1 ska värmas med fjärrvärme, men också troligen egen producerad el och får därför en takutformning som möjliggör detta.

Solceller planeras

– Det pågår nu en inventering till och med februari 2018 om vilka tak på våra byggnader i Region Jönköpings län som passar för solceller. Tanken är att D1 ska bli ett av dessa. För att solceller ska fungera bra ska vi helst ha hus i sydlig fasad där inte träd skuggar, säger Thomas Svärd, byggprojektchef på regionfastigheter.

Efter ”första spadtaget” den 7 december, fortsätter byggande av hus D1 steg för steg.

– Vi kommer att hålla på med platsgjutning av grund och källare fram till ungefär april 2018. Sedan fortsätter stomresningen och hela 2019 och halva 2020 blir det sedan stomkomplettering invändigt tills huset är färdigt omkring årsskiftet 2020/2021, säger Klas Melman.

Detta blir ett av de större byggprojekten i Jönköping. Byggföretaget NCC, som har totalentreprenad, kommer att ha totalt drygt 200 yrkesmedarbetare i projektets olika faser.

Projektet har förberetts i tätt samarbete mellan regionfastigheter, NCC och verksamheterna, där man arbetar tätt tillsammans i projektstudio under devisen  Tillsammans för bättre hälsa”.

Bra möjlighet följa projektet

Såväl personal på Länssjukhuset Ryhov som allmänheten får goda möjligheter att följa byggnationen.

– Vi vet att det finns ett intresse för detta. Vi kommer därför att ha en webbkamera och uppdatera en film en gång i veckan. I huvudentrén på länssjukhuset Ryhov ska vi också ha en monter där bygget kan följas. Dessutom kommer vi att ha ”utsiktsplatser” i det skydd som finns runt arbetsplatsen. Så vi tycker att vi visar arbetet på ett ganska bra sätt, säger Klas Melman.

MIKAEL BERGSTRÖM

Följ byggnationen av hus D1:

 www.rjl.se/husd1