Vården förbereder sig inför sommaren 2018

En grupp människor har videomöte
Under sommaren 2018 sker dagliga videomöten mellan länets tre sjukhus för att få en aktuell bild över beläggning, resurser och hur många patienter som är på väg att skrivas in och ut. Före detta möte har sjukhusen haft var sitt möte för att stämma av läget. Detta ger en bra möjlighet att hjälpa varandra, både inom sjukhusen och mellan sjukhusen. Foto: Mikael Bergström
En grupp människor har videomöteTre

Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner gjort ett intensivt förberedelsearbete för att sjukvården och omsorgen ska fungera på ett bra sätt under årets semesterperiod, veckorna 25-32. Medarbetarna gör en stor insats tillsammans med cheferna för att på ett tryggt sätt erbjuda länets invånare god vård under sommaren.

Varje vardag året runt samlar chefsjuksköterskorna på länets tre sjukhus arbetsledare från klinikerna till ett kort möte för att gå igenom läget. Mötet ger en överblick av hur beläggningen på sjukhuset ser ut, antal patienter som är på väg att skrivas in och ut och vilka resurser som finns.

Samarbete mellan sjukhusen

Under sommaren 2018 byggs samarbetet ut genom dagliga videomöten mellan sjukhusen, under ledning av sjukvårdsdirektörerna. Allt för att hjälpas åt att använda sjukvårdens resurser och vårdplatser på bästa sätt varje dag under sommarperioden. Om det behövs, hålls mötena även under helgen.

Vi har aldrig varit så väl förberedda som i år, berättar Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård.

– Det dagliga samarbetet gör att vi inte överraskas av att något sjukhus har det extra besvärligt med till exempel vårdplatser eller många medarbetare som är sjuka. Vi får bra koll och är bättre förberedda än någonsin för att samverka, så att vi även under sommaren kan erbjuda god och patientsäker vård på våra tre sjukhus.

Samordnar tillsammans

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård, instämmer:

– Förberedelser inför sommaren tycker jag är mycket bättre i år.  Vår nya rutin för samordning av vårdplatser tillsammans med chefsjuksköterskor och chefläkare; de dagliga videomötena mellan sjukhusen, är ett exempel. Dagtid ska vi vara proaktiva så att vi inte ska behöva ta till extraordinära åtgärder kvällar och nätter.

Samarbete med kommunerna

Utifrån den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård från 1 januari 2018, har Region Jönköpings län och länets kommuner arbetat fram nya rutiner kring samarbetet och informationen om när patienter beräknas skrivas ut från sjukhus och vården behöver fortsätta hemma.

Samarbetet innebär att även kommunala representanter vid behov deltar i det dagliga videomötet.

Dessutom kan vårdcentralerna kontakta sjukhusens läkare direkt, om det uppstår frågor kring patienter som skrivits ut från sjukhus.

Personalbehovet täcks på flera sätt

Personalbehovet under sommaren har lösts, bland annat med vikarier, inom exempelvis ambulansverksamheten.

– Även pensionerade medarbetare och medarbetare som är föräldralediga jobbar i vården i sommar. Därutöver kan personal som är i tjänst behöva jobba några extra pass och vi har också medarbetare som vill spara någon semestervecka till hösten, säger Agneta Ståhl.

Varje område arbetar också för att lösa sin specifika verksamhet på ett bra sätt under semesterveckorna. Länets medicin- och geriatrikkliniker och kvinnokliniker, är några exempel som samarbetar tätt.

Sommarplan för förlossningsvården

Under sommaren har länets tre förlossningsavdelningar dagliga avstämningar tillsammans, för att så långt som möjligt förutse toppar och när det kan bli aktuellt att hjälpas åt. Nästan 400 barn kan födas i länet under en sommarmånad. Sommaren 2018 väntas något färre förlossningar jämfört med sommaren 2017.

– Vi har en gemensam sommarplan i Region Jönköpings län för att möta behovet av förlossningsvård, berättar Johan Skoglund, verksamhetschef på kvinnokliniken i Jönköping. Vi arbetar för att alla ska få en trygg förlossning och att medarbetarna ska få sin semester. I år har det varit extra utmanande att få till bemanningen. 

Ring förlossningen

Som blivande förälder är det viktigt att ringa till sjukhuset inför förlossningen och att respektera eventuell hänvisning.

Av förra sommarens 1 160 förlossningar i Region Jönköpings län var det 35 mammor som födde på annat sjukhus än det närmaste. Det kan skapa oro att bli hänvisad, men erfarenheten är att förlossningen upplevs som bra, oavsett sjukhus.

­– Vi är förberedda att ta emot kvinnorna, säger Christina Gunnervik, verksamhetschef på kvinnokliniken i Värnamo. Det går aldrig exakt att förutse när förlossningar sker. Därför har vi förberett föräldrarna på att det är viktigt att man ringer innan så att vi kan ta emot dem på ett bra sätt.

– Det är en styrka att vi har en gemensam plan och samarbetar med dagliga avstämningar, säger Katarina Notelid Claus, verksamhetschef på kvinnokliniken i Eksjö. För oss i Eksjö är det särskilt betydelsefullt i juli, då vi väntar fler förlossningar än vanligt.

Psykiatriska vården samordnar vårdplatser

Den psykiatriska specialistvården i Jönköpings län samordnar sina vårdplatser under sommaren och totalt finns 85 vårdplatser för vuxna – Jönköping har färre än sommaren 2017, men Eksjö och Värnamo fler.

– Tidigare år har vårdplatserna räckt till utan överbeläggningar, säger Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Nu har vi också mobila team i varje länsdel som besöker patienterna i hemmet, och vi har ett bättre flöde av patienter som behöver plats inom kommunen tack vare arbetet med ”Trygg och säker hemgång”. Sammantaget är vår bedömning att antalet vårdplatser inom länet väl motsvarar behovet.

Öppet som vanligt

Länets vårdcentraler håller öppet som vanligt i sommar, med några få undantag. Det finns 42 vårdcentraler, varav 14 drivs i privat regi.

– Vissa tjänster bemannas av vikarier, men i huvudsak arbetar ordinarie personal, säger Johan Carlsson, utvecklingschef för Vårdcentralerna Bra Liv, som drivs av Region Jönköpings län. Eftersom färre är i tjänst, kan väntetiderna blir något längre.

1177 Vårdguiden hjälps åt nationellt

1177 Vårdguiden på telefon, som kan vara en ingång till hälso- och sjukvården, tar emot cirka 16 000 samtal per månad. Under sommaren, särskilt andra halvan, märks ofta en svag nedgång i samtal, troligen för att många länsinvånare då är bortresta.

– När medarbetare har semester går vi chefer in och arbetar heltid i telefonrådgivningen och våra fantastiska medarbetare arbetar extra, säger Sandra Lundholm, enhetschef på 1177 Vårdguiden i Jönköpings län. Vi har också några timvikarier som jobbar mer under sommaren.

Dagtid, vardagar, samarbetar numera elva landsting/regioner i Sverige om 1177. Nyligen inleddes även samverkan dygnet runt med regionerna i Östergötland, Halland och Dalarna och vi tror att det ska leda till att jämna ut topparna och minska väntetiderna när många ringer samtidigt.

 

Fotnot förlossningsvården

  •  Juni, juli, augusti 2018 väntas 1 130 barn födas på de tre sjukhusen (30 färre än 2017).
  • Juni, juli, augusti 2017 föddes 1 160 barn på de tre sjukhusen. 35 av barnen föddes på annat sjukhus än det närmaste.