SKL: Imponerande förbättringsarbete för kvinnors hälsa

En grupp på nio personer står tillsammans och tittar in i kameran
Eva Estling och Carin Rengner från SKL (längst och näst längst till vänster) diskuterade förbättringsarbeten med ledningen för länets kvinnohälsovård: Johan Skoglund, Kjell Ivarsson, Sofia Karlsson, Gunilla Madhani, Kristina Alm, Christina Gunnervik samt Anne-Lis Larsson. Även representanter från andra verksamheter deltog under dagen. Foto: Mikael Bergström
En grupp på nio personer står tillsammans och tittar in i kameranEn kvinna föreläser i ett konferensrum

Med hjälp av riktade statsbidrag pågår ett nationellt arbete för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Tisdag 20 november fick kvinnohälsovården i Region Jönköpings län presentera sin process och ha en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting.

– Jag är imponerad. Det finns en sådan kraft i ert fortsatta arbete, och jag hör att mycket är på gång. Ni arbetar också på bredden med olika perspektiv, med deltagande från bland annat verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, patientförening, ekonomi, HR och kommunikation. Den uppställningen har jag inte sett någonstans tidigare, säger Eva Estling, samordnare på SKL.

Tillsammans med kollegan Carin Renger gjorde hon ett heldagsbesök i Jönköping för att möta ledningen för länets tre kvinnokliniker och verksamhetsområdet Kirurgisk vård. På plats fanns också representanter från BB-marschen, som numera är en patientförening.

”Designa vården tillsammans”

– Bland det viktigaste tycker jag är att vi designar framtidens vård tillsammans, att patienterna är medskapande, säger Eva Estling.

Utgångspunkten är den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting fattade 2015 om statsbidrag för ”Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa” som pågår till 2022 efter en utökning till att också omfatta neonatalvård.

Med överenskommelsen som utgångspunkt har länets tre kvinnokliniker bildat totalt tolv arbetsgrupper för utvecklingsarbete inom bland annat arbetsmiljö/medarbetarskap, vårdkedja för att skapa en trygg och säker graviditet, förlossning och eftervård, samt utveckling av kunskapsstöd.

Strategisk plattform planeras

SKL planerar nu att ta fram en strategisk plattform i syfte att konkretisera satsningen, få en samlad bild av nuläget och underlätta strategiska prioriteringar.

– Vi vill arbeta tillsammans med alla. Det är viktigt att vi utgår ifrån landstingens och regionernas perspektiv och de behov ni ser hos era patienter, säger Eva Estling.

Patienternas ändrade och mer individuella behov är centralt:

– Medicinskt har vi en god och säker förlossningsvård i Sverige, men vi måste titta mer på vilka behov som våra patienter har och hur våra utmaningar ser ut. I dag har vi fler kvinnor från andra kulturer, överviktsproblem, äldre kvinnor som föder, och kvinnor som inte tidigare kunde bli gravida. Vi får ett annat panorama, och det är viktigt att vår kompetens matchar behoven. Vi kan också behöva tänka lite bredare när det handlar om teamarbetet, att det förutom undersköterska, barnmorska och läkare ibland kan behöva ingå dietist eller psykolog, säger Eva Estling.

Flera förbättringsområden

Just patienternas involvering, nya innovativa arbetssätt, stärkt samordning inom och mellan klinikerna, bättre struktur för kunskapsutbyte samt anpassning av vården utifrån olika gruppers behov, är de nationellt kartlagda förbättringsområdena.

Under dagen diskuterades bland annat den stora frågan om kompetensförsörjning, men också att neonatalvården ska ingå i vårdkedjan, hur en bra lärandemiljö ska skapas och hur teamarbetet utvecklas.

”Stolt över engagemanget”

– Jag är stolt över det enorma engagemang som finns på våra kliniker, säger Sofia Karlsson, verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken i Värnamo.

Utvecklingsarbetet inom kvinnohälsovården drivs regionövergripande inom ramen för ”Tillsammans”-satsningen, alltså bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Under dagen presenterade kvinnoklinikerna sina pågående förbättringsarbeten.

– Jättebra att SKL kommer på besök. De kan ge oss återkoppling på hur vi kan arbeta vidare med förbättringsarbetena.  Det har varit ett mycket bra innehåll på dagen, säger Gunilla Madhani, enhetschef på kvinnokliniken i Eksjö och samordningsbarnmorska på Höglandet.

Hon presenterade det förbättringsarbete som länets samordningsbarnmorskor gjort utifrån de nationella riktlinjerna för mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa.

Rutiner för säker och jämlik vård

– Det handlar om hur vi ska arbeta enligt riktlinjerna för att erbjuda en säker och jämlik vård, något som också leder till bättre arbetsmiljö och optimering av våra resurser. Vi har bland annat enats om rutiner i samband med olika typer av besök till oss, säger hon.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, som kvinnohälsovården tillhör, var mycket nöjd med presentationerna:

– Vi har ett fördjupat samarbetsklimat mellan våra kvinnokliniker idag, och vi har kunnat presentera grupper med mycket kraft i. Dessutom är det väldigt roligt att vi fått med BB-marschen och kan ta tillvara deras tankar.