Regionfullmäktige 5 december 2017: Beslut om kompletteringar till budget med verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019–2020

Regionfullmäktige har godkänt regionstyrelsens förslag till kompletteringar av det budgetbeslut som togs av regionfullmäktige den 8 november 2017.

Det antagna förslaget innehåller utöver kompletteringar även ett uppdrag till regionstyrelsen om att återkomma med förslag till fördelning av de riktade statsbidrag som ännu ej fördelats.

Läs mer: 
Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020(pdf-dokument)