Region Jönköpings län har höga mål för patientsäkerhetsarbetet

Säker vård-pussel
Säker vård – alla gånger, och dess 16 fokusområden är grunden i arbetet med patientsäkerhet.
Säker vård-pusselTre personer står i ett akutrum

Larm vid misstänkt sepsis, test med ronder för antibiotikagenomgång och verktyg för identifiering av patienter med risk för allvarlig försämring av sin hälsa. Det är några av de åtgärder som införts under 2018, visar Region Jönköpings läns patientsäkerhetsberättelse.

Den hälso- och sjukvård som ges i Region Jönköpings län ska ha patientsäkerhet i världsklass. Patienterna ska känna sig trygga med den vård som ges och att det pågår ett långsiktigt och uthålligt arbete med att minska risken för vårdskador genom ett riskförebyggande arbete.

– Patientsäkerhetsberättelsen visar på det omfattande arbete som sker i våra verksamheter varje dag, att ge patienterna bästa tänkbara vård, och samtidigt ha starkt fokus på att vården ska vara säker och inte orsaka någon skada, säger Rachel de Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Grunden i arbetet är Säker vård – alla gånger och dess 16 fokusområden.  Här finns till exempel områden som vård vid hjärtinfarkt, postoperativa sårinfektioner och vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Varje fokusområde har ett åtgärdspaket med rutiner och riktlinjer och tvärprofessionella länsgrupper med uppgift att sätta mål, utveckla angreppssätt, sprida kunskap och följa upp resultat.

”Utmaning att anpassa arbetssätt”

– Vi har anledning att vara stolta över allt arbete och allt engagemang för bättre patientsäkerhet som medarbetarna i Region Jönköpings län gör och visar, säger Axel Ros, chefläkare i Region Jönköpings län. Att arbeta med patientsäkerhet är ett arbete mot ett rörligt mål eftersom sjukvården hela tiden utvecklas och förändras. Det är en utmaning för oss att hela tiden utveckla och anpassa våra arbetssätt efter det.

En av satsningarna under 2018 är införandet av sepsislarm på länets tre sjukhus. Sepsislarm innebär att det blir en tydlig larmkedja som gör att den här patientgruppen får ett snabbt och korrekt omhändertagande enligt en standardvårdplan.

Sepsis är ett allvarligt tillstånd där symptomen kan vara bland annat andnöd, smärttillstånd, kräkningar, sänkt medvetandegrad, plötslig svaghet eller feberfrossa.

– Feberfrossa är det mest kända symptomet, men det behöver det inte alltid vara. Men ju fler av dessa symptom som en patient har, desto större är sannolikheten för att det är en sepsis, säger infektionsläkarna Jesper Svefors och Anna Fornarve.

Stöd från infektionsläkare

Sepsislarmet initieras ofta av ambulansen, som också inleder behandlingen med vätska och syrgas. Läkare på akutmottagningen kan få hjälp med bedömningen av infektionsläkare per telefon inför den fortsatta behandlingen som ofta kräver snabb insats av antibiotika.

Nu, snart ett år efter införandet, konstaterar Jesper Svefors att sepsislarmet fyller en viktig funktion.

– Det innebär en medvetandehöjning hos alla i vårdkedjan. Att vi kallar det sepsislarm är en allvarlighetsmarkering om att sepsis är en vanlig och allvarlig sjukdom. Vi har fått till en stark vårdkedja där alla gör ett bra arbete, vilket är väldigt roligt, säger han.

Läs mer och se filmklipp:

Region Jönköpings län har höga mål för patientsäkerhetsarbetet

Sepsislarm ger en snabb vårdkedja för allvarliga sjukdomstillstånd