Region Jönköpings län erbjuder 70-åringar vaccinationspaket

En vaccinationsspruta sticks in i huden.
Under 2019 planerar Region Jönköpings län att införa ett samlat vaccinationspaket som erbjuds varje årskull 70-åringar. Här ingår bland annat vaccinering mot bältros, en sjukdom som kan leda till ett plågsamt efterförlopp. Foto: Johan W Avby

Under 2019 planerar Region Jönköpings län att som första region/landsting i Sverige införa ett samlat vaccinationspaket som erbjuds alla 70-åringar. Förutom dagens vaccinering mot influensa och pneumokocker ingår bältros samt difteri, stelkramp och kikhosta, för att ge äldre invånare ett bra skydd mot allvarliga och påfrestande sjukdomar.

– Vaccin mot influensa och pneumokocker erbjuder vi redan idag till alla över 65 år. Men nu vill vi ta ett samlat grepp genom att också erbjuda vaccin mot bältros och en påfyllning mot difteri, stelkramp oh kikhosta. Vi vill satsa på att förebygga sjukdomar för den här åldersgruppen som är utsatt för mer infektioner, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Nämnd tillstyrker ökad kostnad

Satsningen på ett vaccinationspaket för 70-åringar finns i Region Jönköpings läns budget och flerårsplan 2018. Införandet innebär en extra kostnad på cirka 3,5 miljoner kronor årligen. När nämnden för folkhälsa och sjukvårds presidium sammanträde torsdag 8 november, tillstyrktes den utökade kostnaden inför behandling i nämnden och regionstyrelsen.

– Detta är ett viktigt led i vår satsning på folkhälsa och att förebygga att äldre invånare drabbas av svåra sjukdomar. Genom det har vaccinationspaketet minskar vi risken för både mänskligt lidande och vårdkostnader, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Samtidigt pågår en diskussion om att vaccinering mot influensa och pneumokocker ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram, vilket då innebär att staten tar över kostnaden för den delen.

Bältros kan ge svårt efterförlopp

Vaccinering mot bältros är den största satsningen. Cirka 30 procent drabbas någon gång i livet av bältros och risken ökar med stigande ålder. I Jönköpings län handlar det om minst 800 personer som insjuknar varje år i en sjukdom där upp till 15 procent drabbas av ett efterförlopp med mycket plågsamt smärttillstånd som inte vanliga värktabletter har någon effekt på.

– Vaccin mot bältros är ganska dyrt, varför det idag inte är många människor som tar det. Samtidigt konsumerar människor med bältros en hel del sjukvård, varför det även hälsoekonomiskt är motiverat att erbjuda vaccin gratis mot bältros, säger Malin Bengnér.

Vaccin skyddar mot 23 pneumokocker

Vaccin mot pneumokocker, som bland annat orsakar lunginflammation, hjärnhinneinflammation och allvarlig blodförgiftning, erbjuds redan idag alla 70-åringar. Vaccinet skyddar mot 23 typer av pneumokocker. Barnvaccinationsprogrammet skyddar mot andra sorters pneumokocker, och tack vare vaccinationen av barn drabbas äldre i allt mindre grad av denna typ av pneumokocker.

Tack vare vaccination har vi idag få fall av stelkramp och difteri. Men det är ett skydd som behöver fyllas på, ungefär vart 20:e år. De fall av stelkramp som finns idag drabbar ofta äldre kvinnor, som har ett sämre skydd.

Skydd behöver fyllas på

– Eftersom skyddet går ner när man blir äldre, är det bra att ge en extra påfyllning, säger Malin Bengnér.

Inte heller vaccin mot kikhosta ger livslångt skydd och antalet fall ökar i Sverige, med besvärlig infektion och svår hosta när det drabbar barn eller äldre.

Vaccinet mot säsongsinfluensa ska ges strax innan influensasäsongen startar. Men övriga vaccin kan ges vid ett och samma tillfälle när som helst. Den exakta formen för hur vaccineringen ska erbjudas är inte beslutad ännu.

Mål att nå 70 procent av 70-åringar

Varje årskull av 70-åringar i Jönköpings län är cirka 4 000 personer. Målsättningen är att nå 70 procent av varje årskull, eller cirka 2 800 personer med vaccinationspaketet.

Alla vaccination föregås av en noggrann hälsodeklaration och individuell bedömning. Vaccinet mot bältros ska till exempel inte ges till den som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar.

– Vaccinationspaketet är en grundnivå som vi tryggt kan rekommendera till alla äldre, med få undantag, säger Malin Bengnér.