Pressmeddelande: Rapport om synpunkter på vården av psykisk ohälsa

Många med psykisk ohälsa som varit i kontakt med vården har synpunkter på bemötandet. Det visar en uppföljning av den stora undersökning av invånarnas psykiska hälsa som gjordes i sydöstra sjukvårdsregionen. Många tycker också att det saknas resurser i vården.

Enkätundersökningen Psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen som genomfördes i Östergötland, Jönköping och Kalmar län under hösten 2015 avslutades med frågan Har du synpunkter på vården av psykisk ohälsa, idéer till förbättringar eller andra kommentarer? Totalt 1 498 personer lämnade sammanlagt 2 867 synpunkter, vilka utgör utgångspunkten för rapporten som är klar nu.

Fokus på invånarnas behov

– Jag vill särskilt lyfta fram värdet av att vi i den här rapporten har fokuserat på invånarnas egna upplevelser och behov. Det är en nödvändighet för att kunna möta en av vår tids största utmaningar - att hitta ett samlat sätt att förebygga och behandla den psykiska ohälsan i befolkningen, säger Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län.

Synpunkter och kommentar om problem med bemötande är det som ökat mest mellan 2002 och 2015. Ökningen finns i alla köns- och åldersgrupper men mest bland de yngsta kvinnorna. Det handlar främst om att man som patient ofta upplever att man inte blir trodd eller tagen på allvar, men också att man önskar ett större medmänskligt engagemang från personalen. Många synpunkter rör också resurser för att ta emot patienter, mer personal och att väntetiderna måste minska.

Alla måste hjälpas åt

Idéer till förbättringar handlar ofta om att det behövs mer förebyggande arbete och mer information om psykisk ohälsa. Många menar att alla i samhället måste hjälpas åt att minska fördomarna kring psykisk ohälsa och att det då behövs goda exempel som visar att det i många fall går att få hjälp och leva ett bra liv även om man drabbas.

En tidigare rapport från studien Psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen visade att de flesta mår bra men att psykisk ohälsa ökar framför allt bland unga kvinnor.

 

Länk till rapporten:

https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/?statistikomradeanchor=10633(Extern länk)

 

Kontakt

Jesper Ekberg
Sektionschef Folkhälsa och sjukvård
010-242 42 01
jesper.ekberg@rjl.se

 

Veronica Johansson
Folkhälsoutvecklare
010-242 41 77
veronica.a.johansson@rjl.se