Pressmeddelande: Miljonsatsningar på vården – så ska pengarna användas

De riktade statsbidragen på totalt 140 miljoner kommer att användas till en rad olika områden inom vården i Region Jönköpings län. Bland annat ska öppettiderna i primärvården utökas och det ska bli stärkt personaltäthet inom förlossningsvården.

I april beslutade nämnden hur pengarna skulle fördelas.  Idag, tisdag 4 september 2018, beslutade presidiet för nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län att föreslå nämnden, genom handlingsplaner och aktuella uppdrag, hur pengarna ska användas.

Stärkt förlossningsvård

59,3 miljoner ska stärka kvinnohälsa och förlossning. Bland annat ska ett projekt förstärka arbetsmiljön i förlossningsvården. Arbetstider ska ses över och personaltätheten ska förstärkas.
– Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen säger tydligt att fler barnmorskor behöver anställas. Men vi har sedan lång tid arbetat med att själva utbilda barnmorskor genom utbildningsanställningar, men det tar lite tid, säger Mia Frisk (KD), ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

Förebygga psykisk ohälsa

35,8 miljoner läggs på insatser inom psykisk hälsa, framför allt till förebyggande insatser. Exempelvis ska det skapas fler tidiga insatser som självinläggning och mobila team. Fyra miljoner går till ungdomsmottagningarna, bland annat till den online-mottagning som startade sommaren 2018, där alla länets ungdomar kan söka hjälp och få kontakt med tex kurator eller barnmorska. Fyra miljoner går också till ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
– Vi ser också vikten av att uppmärksamma äldres psykiska hälsa, säger Mia Frisk. 

Patientmiljarden

34,4 miljoner av regeringens så kallade ”patientmiljard” ska gå till främst två projekt:
- Tillgängligheten och vårdgarantin ska stärkas inom primärvården i Region Jönköpings län genom exempelvis utökade öppettider och mobila närsjukvårdsteam.
-Patientkontrakt ska införas, framför allt med patienter med komplexa behov i primärvården. 

Tillsammans för jämlik vård

– Det är viktigt att alla de här satsningarna följer regionens strategi: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som vi har påbörjat, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård involverar medarbetare och patienter att genomföra en förändring av vården som utgår från att ge stöd till egenvård. En förflyttning från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral. En utveckling av den vård som är nära patienten. I nuläget rör det sig om 23 olika utvecklingsområden i hela länet.

 

Kontakt

Mia Frisk (KD)
Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
0706-99 40 17
maria.frisk@rjl.se

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
070-646 18 28
mats.bojestig@rjl.se