Pressmeddelande: Förslag till Regional transportplan 2018–2029 för Jönköpings län lämnas till regeringen

Region Jönköpings län lämnar nu förslaget till Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 till regeringen. Förslaget innehåller åtgärder som har stor positiv effekt för länets utveckling.

Våren 2018 fastställer regeringen de ekonomiska ramarna och sommaren 2018 fastställer regionfullmäktige planen.

Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att vart fjärde år upprätta en regional transportplan för infrastrukturen i Jönköpings län. Den totala summan för planperioden uppgår till 1 378 miljoner kronor, pengar som staten tilldelar för regionala åtgärder. Parallellt görs liknande planer i andra län och Trafikverket tar fram en nationell plan.

Fortsatt arbete och bred dialog

Efter en omfattande remissomgång under hösten 2017 har nu nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. beslutat om planförslaget.

Arbetet med den regionala transportplanen har identifierat ett antal frågor som kräver fortsatt arbete, fördjupad kunskap och bred dialog, berättar regionråd Rune Backlund, C, ordförande i nämnden:

– Konsekvenserna av pågående hastighetsförändringar på de regionala vägarna oroar många och Region Jönköpings län kommer därför att studera olika åtgärder för att balansera effekterna.

Vidare kommer Region Jönköpings län ta fram underlag för det fortsatta arbetet med en regional cykelstrategi. Vi ska dessutom utreda möjliga åtgärder för att minska viltolyckorna.

Dubblerad satsning på gång- och cykelvägar

Planen innehåller förslag till åtgärder och investeringar för väg och järnväg under åren 2018–2029. I det regionala planförslaget finns även en dubblerad satsning på gång- och cykelvägar.

Den strategiska inriktningen för planperioden 2018–2029 är framförallt

  • järnvägar – satsningar för att möjliggöra utvecklad och hållbar tågtrafik
  • hållbarhet – cykelvägar och kollektivtrafik
  • funktionella vägstråk – trafiksäkerhet och framkomlighet.

Skynda på elektrifieringen

– Infrastrukturen lägger grunden för den regionala utvecklingen, säger regionråd Rune Backlund (C), och nu är det viktigt att använda medlen i den regionala planen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Den långsiktiga visionen är att regionaltågstrafiken ska bedrivas med en enhetlig fordonsflotta bestående av eltåg och då är det viktigt att skynda på elektrifieringen av de regionala järnvägarna.

I Trafikverkets nationella plan finns angelägna investeringar på Jönköpingsbanan (Nässjö-Jönköping-Falköping) samt elektrifiering och nybyggnation på sträckan Värnamo–Vaggeryd–Jönköping/Nässjö (det så kallade Y:et). Dessa satsningar kompletteras nu med medel i den regionala transportplanen för att möjliggöra elektrifiering av fler regionala järnvägar.

Hållbart resande

I förslaget till regional transportplan finns även utpekade objekt på vägsidan: Redan beslutade satsningar på riksväg 32 mellan Eksjö och Tranås och på riksväg 27 från Bredasten och förbi Bor samhälle. Dessutom nya satsning på riksväg 27 Bredaryd –Anderstorp och förbifart Tenhult, väg 842.

– I den här planen satsar vi mer på trafiksäkerhet, kollektivtrafik och cykelvägar, säger Rune Backlund. Detta för att få ett hållbart resande och för att nå länets högt satta klimatmål.

Kontakt

Rune Backlund, regionråd
rune.backlund@rjl.se
010-242 40 13, 070-279 61 57

Åslög Kantelius, sakkunnig infrastruktur
aslog.kantelius@rjl.se
070-284 44 72

Emil Hesse, infrastrukturstrateg
emil.hesse@rjl.se
070-269 54 50