Pressmeddelande 16 augusti: Region Jönköpings län minskar klimatavtrycken

Region Jönköpings län har genom att aktivt minska innehaven i aktier och räntor med placeringar i fossila bränslen nu cirka 90 procent lägre klimatavtryck än jämförelseindex på marknaden.

I mars i år mätte Region Jönköpings län för första gången hur stora klimatavtrycken är inom kapitalförvaltningen, det vill säga aktier och räntor. I mätningen jämfördes innehaven med jämförelseindex som är ett brett index med många av världens största bolag. Jämförelsen visade att Region Jönköpings läns innehav står för utsläpp på cirka 15 000 ton koldioxid varje år, vilket är cirka 90 procent lägre än jämförelseindex med ett utsläpp på cirka 130 000 ton koldioxid per år.

– Hur vi förvaltar våra finanser har en stor påverkan på såväl miljö och klimat som sociala aspekter. Genom hållbara och ansvarsfulla placeringar kan vi få pengarna att växa utan att kompromissa med faktorer såsom miljö och det gynnar oss alla, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Etisk hänsyn i finanspolicyn

Region Jönköpings län förvaltar idag cirka sju miljarder kronor, en förvaltning som står för en relativt stor del av organisationens totala klimatpåverkan. I den finanspolicy som antogs av regionfullmäktige i februari 2017 finns ett särskilt avsnitt om etisk hänsyn: ”Vid placeringar ska etiska hänsyn tas vilket innebär att företag som i sin huvudsakliga verksamhet har produktion och/eller försäljning av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror undantas. Ej heller ska placeringar ske i företag eller andra emittenter som ej heller på ett godtagbart sätt efterlever internationella konventioner om mänskliga rättigheter och miljö.”

– Vi har de senaste åren arbetat med att minska de fossila innehaven och idag har vi inga innehav i bolag som producerar olja, gas och kol. Som större kapitalförvaltare kan man använda sitt mandat att påverka bolagen i en önskvärd riktning, säger Mattias Olsson, finanschef.

”Aktiva åtgärder ger resultat”

Region Jönköpings län ligger bra till i förhållande till andra landsting och regioner som varit tidigare ute med mätningar, men det finns ännu inga nationella jämförelser.

– Det är glädjande att Region Jönköpings län genom aktiva åtgärder har nått dessa resultat. Mätningen visar att strategiskt miljöarbete och finansförvaltning går hand i hand, och nu fortsätter det målmedvetna arbetet för hållbar utveckling, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm.