Pressinbjudan 5-8 februari 2018: Läkare lär om hemsjukvård - nationell kurs i Jönköping

Måndag 5 februari – torsdag 8 februari 2018 utbildas blivande specialistläkare i geriatrik och allmänmedicin inom ämnesområdet ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre”. Kursplats är Hälsohögskolan i Jönköping.

Kursen arrangeras på uppdrag av Socialstyrelsen av Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University tillsammans med Vårdcentralerna Bra Liv och geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Viktigt kunskapsområde

Frågor som rör äldreområdet är viktiga, och Jönköping får genom att utbilda läkare inom geriatrik och allmänmedicin möjlighet att bidra inom ett viktigt kunskapsområde. Intresset för kursen är stort. Det är nu sjätte gången som kursen ges i Jönköping. Vid samtliga tillfällen har kursen varit fullbelagd.

Bland höjdpunkterna i år kan nämnas flera föreläsare på nationell nivå – Tommy Cederholm, Kurt Bohman och Mirjam Ekstedt – och ett inslag där seniorer deltar i dialog med kursdeltagarna.

Medierna är välkomna!

Medierna är välkomna att bevaka utbildningen.

Plats: Hälsohögskolan, Jönköping, lokal Ga 934, våning 9

5 februari: Hemsjukvårdens utveckling, patientsäkerhet och juridik inom hemsjukvård
6 februari: Samverkan (inklusive seniormedverkan), mobila team, arbete på särskilda boenden
7 februari: Döden i åldrandet, palliativ hjärtsviktsbehandling
8 februari: Läkemedel och nutrition i åldrandet

Program och tider 5-8 februari 2018(pdf-dokument)

Kontakt

Kursansvarig Daniel Gustafsson
Överläkare, specialist i geriatrik
Norrahammars vårdcentral
0702-75 11 57, 0733-52 56 58.

Kursadministratör Susanne Johannesson
Hälsohögskolan, Jönköping University
036-10 13 14, 0725-52 94 70.

Mer information

Institutet för gerontologi (IFG)

Institutet för gerontologi (IFG) vid Hälsohögskolan i Jönköping har funnits i mer än 45 år. IFG bedriver forskning och utbildning om ålder, åldrande och tid utifrån multidisciplinära synsätt. Eftersom den åldrande människan inom sig bär på saker som hör till både gerontologin (läran om åldrandet) och geriatriken (läran om åldrandets sjukdomar) arbetar IFG naturligt tätt tillsammans med systerdisciplinen geriatrik. Bland annat ger vi tillsammans specialistutbildning för läkare.

Den forskning som IFG bedriver rör många olika aspekter av äldre och åldrande, till exempel biologisk ålder, kognition och den äldre människans position i samhället.

Vårdcentralerna Bra Liv

Vårdcentralerna Bra Liv består av 33 vårdcentraler som ägs och drivs av Region Jönköpings län. Vårdcentralerna Bra Liv finns i hela länet, så väl i städer som på landsbygden.

Vårdcentralerna i Region Jönköpings län har det primära ansvaret för vård, rehabilitering, stöd för goda levnadsvanor och prevention för länets invånare i alla åldrar. Vårdcentralerna har ansvar för att i samverkan med kommunerna i regionen bedriva primärvård, detta inkluderar vården av sköra äldre, hemsjukvård samt palliativ vård.

Inom Vårdcentralerna Bra Liv finns seniormottagningar som förenklar kontakten med vården för våra äldre och mest sjuka patienter. De får en enkel och trygg kontaktväg in som ger kontinuitet och en god tillgänglighet. Även mobila ”Esther-team” är ett arbetssätt under uppbyggnad som tillsammans med den kommunala hemsjukvårdsorganisationen skall kunna tillgodose behoven av hemsjukvård på ett personcentrerat och patientsäkert sätt.

Sedan januari 2018 finns vårdsamordnare på varje vårdcentral som har i uppgift att samordna vård- och omsorgsinsatser för patienter med komplexa behov och där insatser behöver samordnas för att individen skall känna sig trygg.

Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Geriatrik är ett stort och viktigt kunskapsområde inte minst på grund av en alltmer åldrande befolkning. Hörnstenar inom geriatrisk verksamhet är vård av sköra äldre i olika vårdformer, både i akut och kroniskt stabilt skede, rehabilitering, palliativ vård och kognitiv medicin. Geriatriska kliniken i Jönköping arbetar alltmer inriktat på akut geriatrik.

Från och med april 2016 har kliniken 21 disponibla vårdplatser inriktade på akut geriatrik med direktintag från ambulans och akutmottagning. Kliniken har även öppenvårdsverksamhet i form av minnesmottagning, Parkinsonmottagning, osteoporosmottagning, dagrehabilitering och protesförsörjning för benamputerade.

Verksamheten har också en regionövergripande enhet för specialiserad sjukvård i hemmet, vilket inkluderar en mobil palliativ vårdenhet som ger vård i livets slutskede i hemmet. Det finns också ett mobilt team som riktar sig mot de mest sjuka äldre som bor i eget boende.

Samverkan över huvudmannagränser och mellan öppenvård och slutenvård är viktiga områden för en välfungerande vård och omsorg för den äldre patienten.

Forskning inom äldreområdet är en viktig framtidsfråga, och därför är samverkan med Institutet för gerontologi en framgångsfaktor för geriatriska kliniken. Regionen avser att starta ett geriatriskt kompetenscentrum.

Geriatriska kliniken har ett stort utbildningsuppdrag för läkarstudenter, AT-läkare, ST-läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdadministratörer.