Pressmeddelande: Patienternas syn på psykiatrivården

Patienterna har överlag en positiv uppfattning om psykiatriska vården i Region Jönköpings län. Nästan 1700 patienter inom olika delar av psykiatrin i Region Jönköpings län har gett sin syn på den vård de fått i Nationell Patientenkät.

Överlag är upplevelsen positiv, framför allt i öppenvården. Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 80 procent att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation och 87 procent upplever att de bemöts med respekt. När det gäller tillgänglighet, emotionellt stöd och bemötande placerar sig Region Jönköpings län väl i förhållande till andra regioner/landsting.

Patientröster om respekt och bemötande

 Så här tycker några av länsinvånarna i Region Jönköpings län

”Jag är så tacksam för den hjälpen som jag fick i psykiatriska vården. De var otroligt lyhörda och hjälpsamma.”

”Mycket vänligt, positivt, lyhörd och professionell behandlare. Övrig personal likaså, bemötande med respekt vilket är mycket viktigt när man är i en tuff livssituation som patient.”

– Resultatet för Nationell patientenkät ger Region Jönköpings län ett bra kvalitativt mått på hur länsinvånarna upplevt sin kontakt med vårdgivare, säger Mats Bojestig, Region Jönköpings läns Hälso- och sjukvårdsdirektör.

 

Förbättringsarbete

- Vi jobbar med resultaten, som i sig innebar en rejäl förbättring för slutenvården och ett fortsatt bra resultat för öppenvården. Varje enhet har i uppdrag att identifiera vad som är bra och vad som behöver förbättras. Vi är väldigt glada över att våra resultat både i öppen och i sluten vård ligger över rikssnittet, säger David Rydin, verksamhetschef på psykiatriska kliniken i Värnamo.

 

Kontinuitet och koordinering

 När det gäller kontinuitet och koordinering har det framkommit att patienter önskar stöd med samordning av andra aktörer, exempelvis med arbete, skola och försäkringskassa. Patienter hade även önskemål om att personalen skulle vara mer insatt i tidigare kontakter man har haft med vården. En patient uttryckte sig så här:

”Tycker att man borde kunna få samma överläkare så man slipper förklara samma sak varje gång då det ofta är olika personer, annars nöjd med hjälpen.”

– Det ligger helt i linje med vårt pågående förbättringsarbete för en psykiatrisk vård bland de bästa säger Micael Edblom, Sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering diagnostik.Kontakt:

Micael Edblom
Sjukvårdsdirektör
Psykiatri rehabilitering diagnostik
070-5887499
micael.edblom@rjl.se

 

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Enkäten om psykiatrisk vård delades ut till patienter i anslutning till ett besök/vistelse i den öppna eller slutna psykiatriska vården under perioden 1 mars – 31 maj 2018. I Region Jönköpings län svarade 1671 patienter.

Läs mer:  Nationell patientenkät(Extern länk)