Klimatåtgärder på sjukhusområdet minskar risken för översvämning

Robert Burman står i en sluttande park
Här kan vattnet forsa fram, visar landskapsingenjör Robert Burman, som står i den lilla rhododendronparken intill Hjälpmedelscentralen på Ryhovsområdet. Eftersom marken är doserad kommer vattnet att fortsätta utmed och förbi Hjälpmedelscentralen. Foto: Mikael Bergström
Robert Burman står i en sluttande parkBild på ett grönområdeRobert Burman står på en fotbollsplan

Skyfallet över Jönköping 26 juli 2013 med nästan 70 millimeter regn över bland annat Rosenlund och sjukhusområdet under en och en halv timme, ställde till stora problem för Länssjukhuset Ryhov. I dag har sjukhusområdet klimatsäkrats för att klara kommande intensiva ”100-årsregn” som kan komma när som helst.

Akutmottagningen tvingades stänga en stund, planerade operationer fick ställas in, och verksamheter, bland annat habiliteringen, fick in stora vattenmängder. Det intensiva regnet skapade stora störningar och skador på sjukhusområdet Ryhov, och ledde till diskussioner om åtgärder för att minska översvämningsrisken.

– Jönköpings kommun har gjort åtgärder i form av större diken och upphöjningar för att styra sitt vattenflöde så att det inte ska komma in på sjukhusområdet. För att ta hand om det vatten som ändå kommer in, och som faller över sjukhusområdet har vi gjort mjuka och vida ”svackdiken” som följer med i terrängen och smälter in i miljön på ett bra sätt, medan vi höjt upp på vissa ställen, bland annat trottoarkanter. Vi har inte förstört några kvaliteter utan förädlat dem, förklarar Robert Burman, landskapsingenjör på Mark och Trädgård, regionfastigheter.

Tänkbara vattenvägar

Den som tittar noga på sjukhusområdets yttre miljö kan nu skönja flera tänkbara vattenvägar. När dagvattenbrunnarna inte klarar att svälja allt vatten vid ett skyfall, kan vattnet ta sig fram över stora gräsytor för att utmed ”huvudleden” till slut landa i en fotbollsplan som vallats in för att kunna fungera som ett stort vattenmagasin.

– Det är viktigt med ett helhetstänk. Vi har fått en mycket bättre och mer spännande produkt till försumbart högre kostnad. Det handlar både om att ta hand om dagvatten och skapa en estetiskt tilltalande miljö, som vi vet har betydelse för vår hälsa. Dessutom att få en biologisk mångfald med ängsytor och samtidigt en rationell skötsel. Genom att använda grönytor bromsas vattenflödet upp, samtidigt som det infiltrerar bättre än på en hårdgjort yta, förklarar Robert Burman.

Bättre förberett för skyfall

Genom de här åtgärderna är nu Ryhovs sjukhusområde bättre förberett för nästa skyfall:

– Vårt mål har varit att leda bort vatten från sjukhusbyggnaderna. Ett skyfall är inte problemfritt nu heller, men det skulle inte längre få lika stora konsekvenser som 2013, säger Robert Burman.

I all planering finns det numera generellt mer fokus på omhändertagande av regnvatten, gärna lokalt via dagvattenbrunnar och kasuner.  Ett exempel är vårdcentralen i Smålandsstenar, som har en stor kasun under sin parkeringsplats. Ett annat exempel är nya hus D1-D2 som just nu byggs på Ryhovsområdet.

Billigast ta hand om vatten lokalt

– Det kallas perkolationsmagasin, en stor plastkasun som ersätter ett tidigare magasin som upphört att fungera.  Det är alltid billigare att ta hand om vatten lokalt än att leda bort det.

Åtgärderna för klimatsäkring behövs. För vi vet att regnmängderna kommer att öka i framtiden.

– Det gäller att förbereda samhället för mer extremt väder, och då är det bästa att få med åtgärderna redan i projekteringen. I dag anpassar vi oss inte heller lika mycket efter landskapet. Vi gräver ner oss mer och bygger på låglänta marker, och då behöver man tänka till mer, konstaterar Robert Burman.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot 1:

Under årets Klimatvecka 12-19 september, i Jönköping, kommer experter från SMHI att föreläsa om klimatutvecklingen. Som avslutning på Klimatveckan delas också årets Klimatpris ut. Arbetena med att klimatsäkra Ryhovs sjukhusområde är ett av 16 nominerade förslag, dessutom ett av tre förslag inom Region Jönköpings läns verksamheter.

Läs mer:

Klimatveckan 12-19 september 2018(Extern länk)