Hög självskattad hälsa i Jönköpings län

En grupp kvinnor tränar i gympasal
Kvinnor i Jönköpings län har den högsta självskattade hälsan i Sverige. Det visar Öppna jämförelser folkhälsa bland annat, en nationell jämförelse om hur hälsan hos befolkningen ser ut. Foto: Arkivbild: Johan W Avby

Hälsan i såväl Sverige som Jönköpings län är god. Kvinnor i Jönköpings län har den högsta självskattade hälsan i Sverige. Men ojämlikheten består och har i vissa fall ökat. Det konstaterar den nationella rapporten Öppna jämförelser folkhälsa från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– I en nationell jämförelse har invånarna i Jönköpings län en bra hälsa inom många av de områden som mäts. Hälso- och sjukvården och sektionen folkhälsa i Region Jönköpings län arbetar intensivt med att minska de påvisbara hälsoskillnader som finns utifrån målet att invånarna i Jönköpings län ska ha ett bra liv, och där är folkhälsan central, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård.

Den drygt 200 sidor stora Öppna jämförelser folkhälsa visar hur hälsan hos befolkningen ser ut, men också bakomliggande faktorer som påverkar, som utbildning, sysselsättning, trygghet och levnadsvanor.

39 indikatorer jämförs

De 39 indikatorer som jämförts visar bland annat att medelivslängden ökar, fetman fortsätter att öka i många regioner, tandhälsan har förbättrats, insjuknandet i hjärtinfarkt har minskat bland både män och kvinnor, medan dödligheten i lungcancer har minskat bland män.

Rapporten visar också att det psykiska välbefinnandet har minskat bland yngre, särskilt bland kvinnor och mest i storstäder.

Samtidigt minskar skadorna bland barn, liksom fallskador bland äldre kvinnor, men som fortsatt är mer drabbade än äldre män.

Länet följer den nationella trenden

I många stycken följer utvecklingen i Jönköpings län den nationella trenden.

– Hälsan är god, men ojämnt fördelad. Ska vi klara att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna under en generation, vilket är det nationella målet, måste vi bli ännu bättre på att rikta insatser till de grupper som har störst behov, säger Jesper Ekberg, folkhälsochef på folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

Det finns också områden där Jönköpings län sticker ut. Invånarnas självskattade hälsa sjunker såväl nationellt som i länet, men kvinnorna i Jönköpings län ligger ändå högst i Sverige, där 73 procent uppger god eller mycket god hälsa, dock något lägre nivå än för männen i Jönköpings län.

Bra tandhälsa

När det gäller bra tandhälsa toppar också kvinnorna i Jönköpings län med 82 procent, hela tio procentenheter högre än männen i länet.

Gravida kvinnor som använder tobak är ett område som förbättrats kraftigt i Jönköpings län. Från en tidigare hög nivå över rikssnittet har andelen minskat till under rikssnittet. Region Jönköpings län arbetar här med aktiva åtgärder inom mödrahälsovården med remiss till tobaksavvänjare.

Kvinnor i länet bäst på frukt och grönt

Nationellt ökar konsumtionen av frukt och grönt. Männen i Jönköpings län följer rikstrenden, medan länets kvinnor finns i toppen, på en första plats.

Övervikt (BMI över 30) hos vuxna ökar i hela Sverige. I Jönköpings län sker insatser gentemot barn och unga, då man ser en minskning av fetma bland barn upp till fyra år. Här har det inom barnhälsovården bland annat genomförts lärcafé för föräldrar till barn med övervikt.

Däremot sker en kraftig ökning av övervikt bland gymnasieelever, särskilt killar.

”Bra vardagsrutiner viktigt”

– Vi jobbar tillsammans med länets kommuner för att försöka minska övervikt och fetma bland barn och ungdomar. Det handlar om att sätta bra vardagsrutiner i tidiga år. Här är exempelvis Värnamo kommun inne i ett spännande arbete ”Hälsosam uppväxt i Värnamo”, med förebild från Finland med åtgärder i bland annat skola och samhällsplanering. Vi deltar genom att sprida kunskap om detta, säger Jesper Ekberg.

Folkhälsoarbetet är omfattande och insatserna sker av en rad olika aktörer.

– ­ Vi gör mycket insatser för barn och unga. Elevhälsan i skolan genomför hälsosamtal, och vi genomför Folkhälsoenkät Ung och utbildar i flera olika hälsofrämjande metoder, säger Ida Erixon, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län.

Satsning på seminarier

Som en del i SKL:s antagna strategi, Strategi för hälsa, arrangeras bland annat praktikseminarier, med fokus på barn och unga, dit kommuner bjuds in.

– Fyra kommuner deltar. I en seminarieserie går vi igenom olika ämnen som till exempel hälsoekonomi och förbättringskunskap, och de kan sedan välja ett folkhälsoproblem att fördjupa sig inom, säger Marit Eriksson, epidemiolog på sektion folkhälsa.

Hälsosamtalen har effekt 

Hälsosamtalen som erbjuds vuxna: Förstagångsföräldrar, 40,50,60 och 70-åringar, är också en stor satsning. Här får den enskilde en genomgång av sin hälsa och individuell coaching kring de hälsofaktorer som skulle behöva förbättras. Att de har effekt visar en nyligen publicerad forskningsrapport.

– Den invånare som behöver göra livsstilsförändringar kan också få hjälp med detta. Vi vill få bättre spridning i de samarbetsmodeller som finns i länet, säger Jesper Ekberg. Exempelvis samarbetar vi med Smålandsidrotten för äldres hälsa i flertalet av länets kommuner. Vi har också en uppbyggd samverkan mellan primärvården och kommunernas kulturaktörer, som en hälsofrämjande rehabiliteringsform.

Hälsocenter sprids i länet

Ett lokalt exempel på hälsoarbete är Värnamo där det sedan flera år finns ett Hälsocenter, en kommunal verksamhet som tar emot remisser från vårdcentraler.

– Detta är en satsning som vi nu sprider i länet. Flera andra kommuner är intresserade av att göra liknande satsningar, säger Marit Eriksson.

Fotnot:
Öppna Jämförelser folkhälsa har publicerats 2009, 2014 och nu 2019. Syftet är att stimulera aktörer på lokal och regional nivå till fördjupade diskussioner, analyser och till strategiskt folkhälsoarbete.

Läs mer:
SKL,Öppna jämförelser: folkhälsa 2019(Extern länk)