Första delårsrapporten 2018: Utveckling av jämlik och personcentrerad vård och ekonomi som ger möjlighet till framtidsinvesteringar

Fler besök till såväl läkare som andra yrkesgrupper inom både primärvård och den somatiska sjukhusvården. Samtidigt en tillgänglighet över riksgenomsnittet och ett pågående arbete att utveckla en jämlik och personcentrerad vård. Helårsprognosen för 2018 pekar på ett överskott på 230 miljoner kronor, något som ger finansiell styrka till de pågående investeringarna i hälso- och sjukvården i Jönköpings län.

– De positiva signalerna under årets första månader visar att Region Jönköpings län fortsätter på rätt väg, både när det gäller omställningar och satsningar inom hälso- och sjukvården och utvecklingen av länet som en attraktiv och stark tillväxtregion, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm.

I årets första tertialrapport redovisar Region Jönköpings län resultatet för verksamhet och ekonomi de fyra första månaderna 2018.

Jämn och hög kvalitet

Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och personcentrerad vård fortsätter. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården. I Dagens Medicins senaste undersökning finns länets tre sjukhus på plats fem, sex och sju bland landets medelstora sjukhus.

Den nya lagen och de skapade rutinerna mellan sjukhusen, vårdcentralerna och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen för in- och utskrivning har lett till färre dagar med utskrivningsklara patienter på sjukhus.

Tillgänglighet till hälso- och sjukvård ligger fortsatt över snittet i riket, men inom en del områden finns en förbättringspotential.

E-hälsa fortsätter att utvecklas. Exempel är möjligheten till digitala vårdmöten och vårdplanering via video.

70 procent av målen uppfyllda

Totalt innehåller delårsrapporten 37 olika mål för verksamheten. 70 procent av målen är helt eller delvis uppfyllda under årets fyra första månader.  Inom folkhälsa och sjukvård handlar det om bemötande, patientsäkerhet, tillgänglighet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Inom regional  utveckling om att skapa attraktivitet och utveckling i Jönköpings län.

– Vi är glada över att länets invånare har så högt förtroende för både hälso- och sjukvård och övriga områden, säger regiondirektör Agneta Jansmyr. Våra chefers och medarbetares engagemang är viktigt för att vi ska fortsätta vara bland de bästa i landet både avseende verksamhet och ekonomi. Det är också roligt att se samarbetet med andra aktörer i länet utvecklas.

Jönköpings län utvecklas i samverkan

Arbetet med regional utveckling sker i nära samverkan med andra aktörer i länet. Revideringen av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har kommit in i slutfasen.

Arbetet med ett helt system för höghastighetsjärnväg fortsätter. Politiska samtal fortsätter nationellt kring utbyggnad av hela systemet, tidplan och hastighet. I såväl regional som nationell infrastrukturplan finns viktiga satsningar på vägar, regionala järnvägar och cykelstråk i Jönköpings län.

Samordningen kring bredbandsutveckling, kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor.

Regional skogsstrategi klar

Den regionala skogsstrategin är klar sedan januari och nu påbörjas arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen som kommer att samordnas med Träregion Småland.

Smålands Musik och teater har höga publiksiffror inom barn och ungdomsverksamhet.

Det har varit en god tillströmning av elever både vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna. Det har även varit en god efterfrågan på uppdragsutbildningar.

Inom Jönköpings länstrafik ökar antalet färdtjänstresor bland annat på grund av att man nu kan resa med färdtjänst till vårdcentral och sjukhus.

Arbete för att skapa hållbar utveckling

Inom programmet för hållbar utveckling finns bäst måluppfyllelse inom områdena energi och livsmedel.  Tjänsteresor har ökat något och här pågår fortsatt arbete för att resorna dels ska minska och dels vara så hållbara som möjligt när de är nödvändiga för verksamheten.

Program för chefsutveckling fortsätter. I nätverk för engagerat ledarskap förs samtal om välfärdsutmaningen så att alla chefer och deras medarbetare får insikt i befolkningsutveckling och behov av nya arbetssätt för fortsatt utveckling av verksamheten.

Ny strategi för kompetensutveckling tas fram

En kompetensförsörjningsstrategi tas fram under våren. Arbete med att minska bemanning med hyrpersonal och utveckla nya arbetstidsmodeller pågår. Rätt använd kompetens (RAK) samt heltid som norm fortsätter. Sjukfrånvaron har ökat och åtgärder för att minska den fortsätter.

Planering inför sommaren startade under hösten 2017 och pågår fortlöpande. Under sommaren har många ungdomar sitt första arbete som sommarvikarier i till exempel kök och vaktmästeri.

Ekonomin fortsatt i balans

Årets prognostiserade resultat är 230 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Resultatet ger möjlighet att finansiera investeringar på 606 miljoner kronor, vilket motsvarar en egenfinansieringsgrad på 69 procent. Investeringarna beräknas uppgå till 876 miljoner kronor under 2018.

Kontakt:

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande
0725-31 80 96

Agneta Jansmyr, regiondirektör
0730-92 40 70