Förlossningsvården utvecklas tillsammans med BB-marschen

Fyra kvinnor sitter vid ett bord och diskuterar
Hur går vi nu vidare med utvecklingen av förlossningsvården, diskuterade Sofia Karlsson, verksamhetsutvecklare, KK, Länssjukhuset Ryhov, Emily Wallsten, patientföreningen BB-marschen, Erica Solheim, ordförande i Jönköpings lokalförening av Svenska barnmorskeförbundet samt Malin Wallismo, BB-marschen. Foto: Mikael Bergström
Fyra kvinnor sitter vid ett bord och diskuterarEn grupp människor som står tillsammans i ett rum för ett gruppfoto

I juni uppvaktade de kvinnohälsovården i Region Jönköpings län med sitt övergripande mål om en trygg och jämlik förlossningsvård och tydligare patientperspektiv. Nu har BB-marschen i Jönköping bildat patientförening och etablerat samarbete med vården i olika utvecklingsfrågor.

– Detta är viktigt och spännande – och jättekul, säger Emily Wallsten, sedan hon och Malin Wallismo från patientföreningen BB-marschen Region Jönköping just avslutat den andra träffen med ledningen för kvinnohälsovården i Region Jönköpings län.

Den första träffen i somras börjar nu leda till ett formaliserat samarbete, där BB-marschens synpunkter tas tillvara i det utvecklingsarbete som länets förlossningsvård gör.

– Vi har hittills haft ett möte med klinikernas vårdutvecklare och deltagit i en träff som arbetsgruppen för eftervård haft, berättar Malin Wallismo.

Tankar på inflytanderåd

Under mötet diskuterades bland annat vilka former som är mest effektiva för BB-marschens delaktighet, till exempel inbjudan till fler arbetsgrupper och bildandet av ett inflytanderåd.

– Genom ett inflytanderåd kan vi lära mer av varandra och var behoven finns, säger Emily Wallsten.

– Detta är början till någonting som kan få ringar på vattnet till andra verksamheter, och som ger oss ett nytt sätt att arbeta och tänka på, säger Anne-Lis Larsson, verksamhetsutvecklare på KK i Eksjö.

De mål som BB-marschen presenterade sommaren 2018 var bland annat en barnmorska per födande, rätt att i förväg få veta vilket sjukhus man ska föda på, möjlighet för partner eller närstående att stanna på sjukhuset, familjerum, samt bättre eftervård med fokus på psykisk och fysisk hälsa.

Pågår utvecklingsarbete

De här målen ska nu jämföras med det omfattande utvecklingsarbete som pågår inom länets förlossningsvård, bland annat med hjälp av riktade statsbidrag.

Det handlar om tre områden:

  •  Arbetsmiljö/medarbetarskap,
  •  Vårdkedja för att skapa en trygg och säker graviditet, förlossning och eftervård
  •  Utveckling av kunskapsstöd

”Inflytande över utvecklingen”

– BB-marschens olika delar finns i vårt arbete, men tanken är att patientföreningen ska ha ett inflytande över hur vi styr i utvecklingen av de olika områdena, säger Erica Solheim, ordförande i Jönköpings lokalförening av Svenska barnmorskeförbundet.

Ett exempel är målet att samma barnmorska följer hela processen under gravideteten; ”barnmorska hela vägen”.

– Det handlar om att våga tänka i nya banor, hitta nya vårdmodeller som är anpassade efter kvinnors behov, men också attraherar barnmorskor att arbeta i vården, och att stanna i vården. Genom att hitta andra vårdformer kan vi uppnå flera av BB-marschens mål, säger Erica Solheim.

”Barnmorska hela vägen” innebär rotation

Just ”barnmorska hela vägen” skulle kräva en stor organisatorisk förändring.

– Vi är inte framme ännu i diskussionerna kring bemanning. Men vi fortsätter diskutera om vi kan öppna upp för andra rotationer mellan förlossning och kvinnohälsovård som gör det möjligt med ”barnmorska hela vägen”. Det är ett projekt i sig, säger Sofia Karlsson, verksamhetsutvecklare på KK i Värnamo.

– Det är viktigt att vi har ett holistiskt synsätt där vi ser till helheten. Hur vi möter olika förväntningar handlar mycket om kommunikation, menar Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård.

Nya möten planeras

BB-marschen, barnmorskeföreningen och ledningen för kvinnohälsovården konstaterar att de arbetar för samma mål, en trygg och jämlik förlossningsvård. Nu går man vidare med frågan om ett inflytanderåd, och förutom fortsatta kontakter med arbetsgrupperna planeras ett nytt möte med kvinnohälsovårdens ledning till våren. Dessutom bjuds BB-marschen in till en träff i november då representant från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer till länet för att se hur de riktade statsbidragen för förlossningsvården används.

”Viktig del i personcentrerad vård”

– Samarbetet med patientföreningen BB-marschen är en viktig del i vårt arbete med personcentrerad vård, säger Mia Frisk (KD), ordförande för nämnden folkhälsa och sjukvård. Ska vi vara jämnbördiga parter som arbetar med att utveckla vården, är det viktigt att vi har en arena där vi kan mötas.

Fotnot: Kvinnoklinikernas utvecklingsarbete bygger på den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat med regeringen för åren 2015-2022: ”Ökad tillgänglighet i mödra- och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa”.