Budgetförslag från folkhälsa och sjukvård: Stor satsning på Nära vård

Väntetid på högst fem minuter till 1177 Vårdguiden på telefon. Kortare insatstider vid ambulanslarm, och en primärvård som står för minst 30 procent av den totala hälso- och sjukvården. Detta är några av de satsningar inom Nära vård som den politiska majoriteten i nämnden för folkhälsa och sjukvård vill göra i sitt budgetförslag för 2019 med flerårsplan för 2020-2021.

– Vi ser 1177 Vårdguiden på telefon som dörren in till hälso- och sjukvården. Då måste man kunna lita på att man får svar inom rimlig tid, och det tycker vi är inom fem minuter. Här måste vi hitta lösningar för hur vi utvecklar tjänsten på bästa sätt, säger Mia Frisk, (KD), regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Hur det ska ske kommer att presenteras i den handlingsplan över nämndens verksamhet som arbetas fram under hösten för att antas i december.

– Det handlar om olika möjliga lösningar, till exempel att erfarna sjuksköterskor ska kunna hjälpa till hemifrån vid toppbelastningar, säger Mia Frisk som ett exempel.

Nära vård – med primärvård som bas

Nära vård är det begrepp som nämnden för folkhälsa och sjukvård fokuserar på i sitt budgetförslag. Nära vård innebär i sig ett nytt förhållningssätt till arbetet med hälso- och sjukvård med utgångspunkt i vad den enskilde kan göra själv och det stöd som behövs från landsting/region och kommun. Primärvården är basen, men hela eller delar av en rad andra organisationer ingår också i den nära vården, för att minska dagens sjukhusbaserade vård.

Målet är att 30 procent av den totala hälso- och sjukvården ska genomföras inom primärvården till 2030. Det handlar om olika insatser som kan flyttas ut från sjukhusvården till primärvården och andra aktörer, kring uppdrag, personal och andra resurser.

Strategiplan tas fram 2019

– Det finns många aktörer, som familjecentraler, kvinnohälsovården och ungdomsmottagningar. Under 2019 kommer vi att arbeta med en strategiplan för detta arbete. Vi vill bland annat skapa en utvecklingsstrateg på vår primärvårdsenhet för att vara en tydlig part som leder arbetet gentemot kommuner och stat när de gäller utveckling och omställning av vården.

Mobila team viktiga

Här är utbyggnad av mobila team ett viktigt spår.

– Jag har nyligen gjort studiebesök i Finspång, som bland annat har mobil utrustning för ultraljudsundersökning av hjärtan, eller mobil slätröntgen som kan göras på särskilda boenden, så att den enskilde inte behöver åka till sjukhus. Man måste vända och vrida på allt i strävan efter att arbeta bättre, säger Mia Frisk.

En förstärkning av ambulanssjukvården är ytterligare en del i satsningen på Nära vård. Genom utökade resurser minskar insatstiderna vid ambulanslarm, samtidigt som arbetsmiljön förbättras för medarbetarna.

I budgetförslaget ingår också en förstärkning och utökat teamarbete i den nära vårdens arbete med psykisk ohälsa, samt ökad läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården.

Budgetförslaget från nämnden för folkhälsa och sjukvård lämnas nu över till regionstyrelsen, och beslutas sedan av regionfullmäktige i november.