Teckenspråkstolk

Att arbeta som tolk för hörselskadade och döva innebär att tolka mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Ofta sker tolkningen samtidigt som en person talar. För detta arbete krävs snabbhet och goda kunskaper i både talad svenska och svenskt teckenspråk.

Tolkar för hörselskadade och döva behövs i många olika situationer där en döv eller hörselskadad person och en hörande person behöver tala med varandra. Behov av tolk kan till exempel finnas vid besök i vården. Tolken har tystnadsplikt.

Teckenspråkstolkar använder flera olika tolkmetoder beroende på vilket funktionshinder personen man tolkar för har. En metod är taktil tolkning, att teckna handalfabetets bokstäver i den dövblindes hand.

Tolkarna kan ha oregelbundna arbetstider. Det kan vara mycket ansträngande att tolka eftersom arbetspassen ofta är intensiva och kräver mycket stor koncentration.

Teckenspråks- och dövblindtolkar är en liten yrkeskår. I Sverige finns det cirka 500 stycken.