Läsfrämjande, berättelser och bildning

Tre kvinnor
Regionbibliotek och Barnhälsovården i Region Jönköpings län samarbetar med länets folkbibliotek och logopeder för att ge alla barn Språklust! Foto: Mikael Bergström

Regionbibliotek Region Jönköpings län stödjer folkbiblioteken i uppdraget att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Läsningen är grundläggande för aktivt deltagande i det demokratiska samhället. I det läsfrämjande arbetet ska särskilt fokus ägnas barn och unga.

Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det lästa och det egna skapandet är förutsättningar för bildning.

Detta sker genom att

  • Inspirera till ökad kompetens via ett aktionslärande förhållningssätt
  • Stimulera metodutveckling för att nå fler invånare
  • Stödja biblioteken i att tillämpa nya metoder för skapande och berättande
  • Verka för samarbete mellan folkbibliotek och förskolan/skolan
  • Samverka med högskolan, folkbildningen och andra aktörer.

Utvecklingsprojekt

Jönköpings län – ett län av läsare

Folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län arbetar med Läs- och litteraturfrämjandeplanen som gemensamt verktyg för att nå vår vision: Jönköpings län – ett län av läsare.

Läs- och litteraturfrämjandeplan 2018-2022(Extern länk)

Letterbox

Letterbox är en intervention som vänder sig till barn i utsatta livssituationer. Syftet är att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig, genom att skicka paket med böcker, spel och skrivmaterial till barnen. Ett treårigt projekt med bidrag från Kulturrådet, i samarbete med FoUrum social välfärd Region Jönköpings län, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och En bok för alla.
Letterbox Club Sverige, Utveckling i Jönköpings län(Extern länk)

Språklust

Region Jönköpings län vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål, i hela länet.

Detta gör vi genom samarbete mellan barnhälsovård, bibliotek och logoped. Två universella spår: 10-månadersbesöket och 5-månadersbesöket på BVC når alla barn och deras föräldrar samt i ett riktat spår som via logopeder når barn med språkstörning.
Språklust, Utveckling i Jönköpings län (Extern länk)