Revisorer och revisionskontor

Regionrevisionen består av nio förtroendevalda revisorer.

Lekmannarevisorer

I de bolag som Region Jönköpings län äger finns också så kallade lekmannarevisorer valda. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med regionens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. De har inte i uppdrag att granska räkenskaperna.

Lekmannarevisor i:

  • ALMI Företagspartner Jönköping AB är Thomas Werthén
  • Bostadsbyggen AB är Marianne Ericsson
  • TvNo Textilservice AB är Maria Lundblom Bäckström
  •  RJL Älghunden 4 AB är Göte Wahlström

Revisorer i stiftelser

Revisor i stiftelser med Region Jönköpings län som huvudman:

  •  Stiftelsen Braheskolan är Göte Wahlström
  •  Jönköpings läns museum är Maria Lundblom Bäckström
  •  Smålands konstarkiv är Ronny Korsberg

Revisionskontoret

Revisionskontoret är revisorernas administrativa resurs.

Revisionskontoret arbetar med bland annat planering, styrning, uppföljning, utvärdering av granskningsarbetet samt upphandling av revisionstjänster.

Revisionskontoret utför i mindre omfattning egna granskningar.

Samverkan

Regionrevisionen är medlem i STAREV som är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner med egna revisionskontor.

Övriga samarbetsparter i revisionsarbetet är enheten för revisionsfrågor inom Sveriges Kommuner och Landsting.