IT-centrum

Man framför dator med en telefon i handen
Foto: Johan W Avby

IT-centrums uppdrag är att tillgodose regionens behov av IT-tjänster. Det omfattar stöd för ledning och styrning av verksamheten, ändamålsenliga IT-tjänster för kärnverksamheternas bedrivande och IT-tjänster riktade mot medborgarna samt interna stödsystem.

IT inom regionen präglas, särskilt inom verksamhetsområdet ”Hälso- och sjukvård”, av lagkrav samt genomgående höga krav på användbarhet, informationssäkerhet, patientintegritet, tillgänglighet och driftsäkerhet. För många IT-tjänster behöver verksamheten ha tillgång till support dygnet runt.  Delar av verksamheten är högspecialiserad och teknikdriven.

Regionens IT-leveranser sker i huvudsak genom IT-centrum och i samverkan med beställande och mottagande verksamheter samt respektive systemförvaltningsorganisation.

Region Jönköpings län använder IT för att planera, genomföra och följa upp verksamheten, men också för att långsiktigt och konsekvent förbättra sättet att arbeta. IT-centrum är sedan 2001 kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 som enda landsting i Sverige och miljöcertifierade sedan 2007 enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Strategiska mål för IT

IT-centrum ska, liksom regionens övriga förvaltningar, bidra till att regionen når sin vision och sina strategiska mål. IT-centrums roll är dels att effektivt omsätta verksamhetsbehov till relevanta IT-stöd, men också att vara framåtblickande och proaktivt identifiera möjligheter där IT kan bidra till verksamhetsutveckling på ett effektivt sätt. Med avstamp i regionens vision och strategiska mål, verksamheternas kravbild på IT samt omvärldsanalys, har IT-centrum sex strategiska mål för IT. Dessa är:

  • IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare (Medborgare och kund)
  • God förmåga att möta politiska beslut samt förändrade lagar och regler (Medborgare och kund)
  • Samlat IT-ansvar (Process och produktion)
  • Kontinuerlig utveckling av IT-centrums verksamhet (Lärande och förnyelse)
  • Ekonomi i balans (Ekonomi)
  • Delaktiga, kompetenta och engagerade medarbetare (Medarbetare)

 

Organisation och ledning

Ledning
- IT-centrum leds av IT-direktören
Helena Glemdal IT-direktör
Helena Glemdal 
helena.glemdal.bergkvist@rjl.se
Område strategiskt ledningsstöd
- Strategiskt leder och styr IT-centrums verksamhet
Lotta Gustafsson Områdeschef
Anne-Charlotte
anne-charlotte.gustafsson@rjl.se
Eva Astliden Milton Eva Astliden Milton
Controller IT
eva.astliden.milton@rjl.se
Ylva Linderstam Ylva Linderstam
Chefsarkitekt
ylva.linderstam@rjl.se
Stefan Wetter  Stefan Wetter
Drifts- och IT-säkerhetsansvarig
stefan.wetter@rjl.se
Henrik Vågberg Henrik Vågberg
IT-strateg
henrik.vagberg@rjl.se
Johan Sköld Johan Sköld
TO- IT
johan.skold@rjl.se
Område kundleverans
Områdeschef
Anna Jerkegren Kullberg
anna.jerkegren.kullberg@rjl.se
Enhet Lokal IT-service- Har daglig kontakt på plats hos våra kunder
Jonas Milton Enhetschef
Jonas Milton
jonas.milton@rjl.se
Enhet Kundcenter
- Har daglig kontakt med våra kunder i Kundcentret
Tomas Lundberg Enhetschef
Tomas Lundberg
tomas.lundberg@rjl.se
Enhet Analys och Design- Arbetsleder, analyserar och kvalitetssäkrar IT-lösningar
Enhetschef
Anna Leo
anna.leo@rjl.se
Enhet Utveckling- Utvecklar system och tjänster
Anna Rydén Enhetschef
Anna Rydén
anna.ryden@rjl.se
Enhet Applikation och infrastruktur- Hanterar den tekniska infrastrukturen 
Fredrik Höher Enhetschef
Fredrik Höher
fredrik.hoher@rjl.se