Reportage om vår verksamhet

Här publicerar vi reportage och artiklar om den breda verksamhet som finns inom Region Jönköping län.

Hållbart tänkande när Region Jönköpings län bygger nya lokaler

En grupp medarbetare på Smålandsstenars vårdcentral

Inga organiska byggmaterial. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Extra tjock väggisolering. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars vårdcentrum, som också fått allergifria björkar!

Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer

En grupp personer sitter i videokonferens

Varje tisdageftermiddag samlas urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor till videomöte på länets tre sjukhus. Det är dags för multidisciplinär konferens inom urologi för att göra en gemensam bedömning av bästa behandling för de patienter som bland annat har högriskcancer i prostatan.

Korta behandlingstider på akutmottagningen i Värnamo

Gruppbild på medarbetare, akutmottagningen

Patienter som söker till akutmottagningen på Värnamo sjukhus blir utredda och behandlade på i genomsnitt 142 minuter, bland den kortaste tiden i hela Sverige. Detta samtidigt som allt fler patienter färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan kan återvända hem.

Simulering övar samordnad vårdplanering när ”Esther” skrivs ut från sjukhus

Personer sitter runt ett bord

Vilka insatser behöver patienten ”Esther” efter utskrivning från sjukhus, av vem och när? Denna samordnade vårdplanering testade en pilotgrupp på i form av simulering tillsammans med patient av ”Första mötet med Esther”.

Change: Att möta människor som flytt

En grupp människor

Hur ska kommunerna i Jönköpings län integrera nyanlända människor i samhället? Det är kärnfrågan i Change, ett treårigt integrationsprojekt som kommunal utveckling inom Region Jönköpings län driver, i form av en rad utbildningsinsatser för främst kommunala medarbetare.

”Språk och kultur är nycklar in i samhället”

Dansgrupp

Konst, teater, musik, dans, berättelser och mat från olika delar av världen. Vid konferensen ”Tillsammans gör vi skillnad” i Gislaved fredag 2 februari, samlades många av de aktörer som deltagit i projekt för kulturinsatser för asylsökande och nyanlända, finansierade av Region Jönköpings län.

Christina och Therése uppmanar att ta det livsviktiga cellprovet

 Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen

– Gå och ta cellprov! Uppmaningen kommer från Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen. Charolina, dotter till Christina och bästis till Therése, dog i livmoderhalscancer 32 år gammal. Nu kämpar de för att samla in pengar till forskningen och sprida kunskap om det livsviktiga cellprovet.

Tillsammans – så mycket bättre: Tydligare mål för cancervården

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.

Under 2018 införs de tre sista standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Sedan ska de 31 förloppen utvecklas med det nationella målet till år 2020 att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

Ögonsjuksköterskor ger injektioner mot våt förändring av gula fläcken

Svullnad i gula fläcken behandlas genom injicering av läkemedel i ögat. En kopp monterad på ögat gör att sprutan in i glaskroppen hamnar i rätt läge och djup.

Synnedsättning på grund av svullnad i ögats gula fläcken, är en vanlig åldersförändring. Behandlingen sker genom regelbunden injicering av läkemedel i ögat, ett moment som läkarna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset nu utbildat sjuksköterskor att utföra för att använda kompetensen rätt.

Teckenspråkstolkarna är bryggan till delaktighet i samhället

Två personer står och teckentolkar

De tolkar vid allt från vårdbesök och gudstjänster till föräldramöten och föreningsliv. Region Jönköpings läns sju skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar är vana vid arbete i olika miljöer för att ge människor som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel full tillgång till samhällslivet.

Lärcafé ger kunskap om immunbristsjukdom

Två personer står framför en grupp människor kring ett sammanträdesbord

För den som har immunbristsjukdom och sköter sin behandling själv i hemmet kan frågorna vara många och behovet stort av att träffa andra människor i samma situation. Därför har infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov startat lärcafé.

Klinisk prövning: Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

En tub och en klick kräm i en handflata

Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår. En kortisonkräm ger den bästa behandlingen, visar en klinisk studie vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Gemensam studierektorsorganisation arbetar för Sveriges bästa specialisttjänstgöring (ST)

Ökade krav från 2015 på specialistläkarutbildningen ledde till att Region Jönköpings län rustade upp sin studierektorsorganisation, med fler och ämnesspecifika studierektorer som samlades i en gemensam organisation hos Futurum.

Utbildningen av specialistläkare viktig för kompetensförsörjningen

Sex studierektorer

Drygt 300 läkare får just nu sin specialistutbildning i Region Jönköpings län. En viktig verksamhet för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att utbildningen håller rätt kvalitet är ett ansvar för studierektorsorganisationen vid Futurum.

ST-läkare i allmänmedicin reflekterar över sin yrkesroll

Gruppbild på åtta ST-läkare

Yrkesrollen, arbetssituationen, försäkringsmedicin, lojaliteten mot arbetsplatsen och krav från arbetsgivare, patienter och olika instanser. När studierektor Dorte Kjeldmand samlar de 30-talet ST-läkarna i allmänmedicin på Höglandet till reflektionsseminarium får de möjlighet att diskutera en rad frågor.

Stor svensk studie ger ny kunskap: Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer

David Robinson i klinisk miljö

Strålbehandling är lika bra som operation vid behandling av prostatacancer. Det visar David Robinson, överläkaren i urologi i Region Jönköpings län, tillsammans med en grupp kollegor i en omfattande forskningsstudie, vars resultat går emot tidigare studier och kan få betydelse för valet av behandling.

Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande i utbildningen

Fyra personer står på en scen

Varje år får studenter inom 17 hälso- och sjukvårdsyrken sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Region Jönköpings län – hela 9 000 veckor. Drygt 1 000 medarbetare är deras handledare. Handledare, VFU-ansvariga och studenter möttes på Futurums Novemberseminarium för att diskutera hur detta lärande kan utvecklas.

Peer-learning införs för hela sjuksköterskeprogrammet

Tre sjuksköterskor står och förbereder en venkateter

Peer-learning (jämlikt lärande) innebär att två studenter arbetar tillsammans med en handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Efter test hösten 2016 inom medicin, geriatrik och ortopedi införs det 2018 för all VFU vid sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping.

Laddhybridbussar i Värnamo bidrar till klimatmålen

Två personer sitter i en buss

Värnamo kommuns och Länstrafikens satsning på stadstrafik i Värnamo med enbart laddhybridbussar bidrar till att klara målen om förnybara drivmedel i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Fler stadstrafiksystem står på tur att få liknande system.

Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

Tre deltagare på workshop

Den 15 januari 2018 börjar Region Jönköpings län och länets kommuner med ett nytt gemensamt arbetssätt kring utskrivning från sjukhus för patienter med fortsatt behov av insatser.

Vårdsamordnarna får en nyckelroll

Tre vårdsamordnare fotograferade under en workshop

Den som skrivs ut från sjukhus och har fortsatt behov av vård och omsorg hemma ska ha en fast vårdkontakt i primärvården, enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning. Därför aktualiserar alla vårdcentraler nu rollen som vårdsamordnare.

”Det handlar om kommunikation” tycker patienten Johan

Porträtt av Johan Thuresson

Johan Thureson från Vetlanda blev mycket allvarligt skadad vid en trafikolycka 2013 mellan Vetlanda och Sävsjö. Hans erfarenhet av hur samverkan och vårdplanering fungerat för honom används nu i utbildningen inför den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Jan fick sitt bråck på kroppspulsådern opererat

Jan Söderstedt i Aneby fick sitt bråck på stora kroppspulsådern opererat hösten 2017. Han konstaterar att sjukvården fungerat perfekt och han känner sig nu fullt återställd.

När Jan Söderstedt i Aneby gjorde en röntgenundersökning på Höglandssjukhuset i Eksjö upptäcktes ett bråck på stora kroppspulsådern. Efter årliga kontroller var det hösten 2017 dags för operation för att förhindra en bristning, en operation som han nu är återställd ifrån.

Aortascreening av 65-åringar upptäcker bråck på kroppspulsådern

Biomedicinska analytikern Lasse Jönsson undersöker kroppspulsådern i buken på Lars-Gunnar Ottosson. Efter några minuters undersökning och mätning på skärmen får Lars-Gunnar ett lugnande besked, aortan är rak och fin utan bråck.

Det tar bara några minuter, är helt ofarligt och känns ingenting. Men ultraljudsundersökningen av kroppspulsådern på män som fyllt 65 år räddar varje år liv, då bråck kan upptäckas i tid och opereras planerat.

Allt fler överlever bråck på kroppspulsådern

Kärlkirurg Håkan Åstrand och hans kollegor och operationsteam opererar cirka 45 aortabråck per år. Tidig upptäckt och utveckling av kärlkirurgin har gjort att dödligheten i aortabråck minskat kraftigt.

Allt fler människor överlever bråck på stora kroppspulsådern (aortan). Detta tack vare tidig upptäckt genom screening och röntgen innan bråcket brister, dygnet runt-organisation av kärlkirurgin - och en sammanhållen vårdkedja mellan de tre akutsjukhusen och ambulanssjukvården.

Vårdresurser för sjukdomar i hjärnan samlas på ett ställe

Bild på Jonas Lind

När nya hus D1-D2 tas i bruk 2021 öppnar samtidigt en mottagning där alla resurser för sjukdomar i hjärnan är samlade. En satsning som innebär klara fördelar för stora patientgrupper.

Nya sjukvårdslokaler byggs för en flexibel framtid

Sjukhusgatan. Den nya vårdbyggnaden på Ryhovsområdet får en yttre miljö med mycket grönska och möjlighet till rekreation. Kunskapen om den yttre miljöns betydelse i sjukvården har legat till grund för utformningen.

Enkelt och välbyggt. Med flexibla lösningar som gör lokalerna lätta att förändra utifrån framtidens behov av sjukvård. Det har varit ledstjärnan när den nya sjukhusbyggnaden, D1-D2, planerats vid Länssjukhuset Ryhov.

Hälso- och sjukvården uppmärksammar våld i nära relation

Veronica Ottosson och Elinor Peterson står tillsammans och tittar in i kameran

Genom utbildning och ett helt nytt webbaserat metodstöd får personal inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län mer kunskap för att ställa frågor om våld i nära relationer och att hantera svaret.

Folkhälsopriset 2017: Värnamo hälsocenter vill skapa nya vanor

Träningssituation på gymmet på Värnamo hälsocenter

Det startade 2011 som en träningsverksamhet i sporthallen för patienter med Fysisk aktivitet på recept. Sedan 2016 finns Värnamo Hälsocenter som också har gruppverksamhet för människor som vill göra livsstilsförändringar. För det får verksamheten Region Jönköpings läns folkhälsopris 2017.

Gemensam barnhälsovård kan ge mer riktade insatser

Gruppbild på tio personer

Barnhälsovården i Region Jönköpings län har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Genom bildandet av en länsövergripande verksamhet sedan 1 oktober 2017 ökar möjligheten att arbeta med riktade insatser till barn och deras familjer.

Hållbarhetsprogrammet i fokus på miljödag

Vi är klimatsmarta, vi använder våra resurser klokt, vi är socialt hållbara och vi bidrar till en sund livsmiljö. De fyra framgångsfaktorerna i hållbarhetsprogrammet återspeglades under miljödagen, där Therese Birath från Kemikalieklok talade på temat sund livsmiljö.

Programmet för hållbar utveckling 2017-2020 var i fokus när Region Jönköpings län arrangerade den årliga miljödagen onsdag 15 november 2017. De flesta områden utvecklas positivt, och Region Jönköpings läns är bäst på att förbättra, visar en färsk nationell jämförelse.

Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Peter Nygårds, Gun-Britt Östedt-Axelsson och Anna Österlund var några av föreläsarna som pratade om platsens attraktion och hur varumärken byggs, från olika synvinklar.

Onsdag 15 november 2017 bjöd Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping under pågående Subcontractormässa för att ge mer kunskap i arbetet med etablerings – och investeringsfrågor.

MR-dagarna i Jönköping utbildade i mänskliga rättigheter

Tekie Mussa, hälsokommunikatör i Region Jönköpings län fanns på plats i regionens monter för att berätta om det arbete som hälsokommunikatörerna gör bland nyanlända och asylsökande.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Hur de ska värnas och stärkas, var temat när MR-dagarna, Nordens största arrangemang om mänskliga rättigheter, hölls i Jönköping med Region Jönköpings län som deltagare.

Bandage är något bättre än gips efter operation för karpaltunnelsyndrom

Tre personer står och betraktar en handled som är lindad efter operation för karpaltunnelsyndrom.

Den som opererats för karpaltunnelsyndrom får bära ett gips eller bandage efter operationen. Men vilken metod ger egentligen bäst resultat? Det är något bättre att linda, visar en studie vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som gör att den enklare lindningen nu kan bli mer vanlig.

Jämlik psykiatrisk vård: Mer insatser hemma vid psykisk sjukdom

Två kvinnor sitter vid en dataskärm

Den som drabbas av psykisk sjukdom ska i högre grad kunna få hjälp och stöd hemma som ett alternativ till inläggning på klinik. Det är syftet med utvecklingsområdet mobila och flexibla lösningar, en av ett 20-tal punkter i satsningen på jämlik psykiatrisk vård som den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län nu utvecklar för att bli ledande i Sverige inom 5-7 år.

Innovationsrace tar fram nya produkter och tjänster

Ett antal personer sitter i ett konferensrum och lyssnar på en föreläsare

Ett antal aktörer med helt olika kompetenser träffas under 44 intensiva timmar för att låta de kreativa idéerna flöda. Uppdraget är att utveckla en ny produkt eller tjänst. Innovation Race kallas modellen som Science Park i Jönköpings län använder när företag vill utveckla sina idéer.

Viktigt med rehabilitering tidigt vid cancersjukdom

Carina Adolfsson i Nässjö behandlades för bröstcancer 2015. Sedan dess pågår rehabilitering i olika former, bland annat träning i olika former, vilket Carina tycker är viktigt.

Fysisk aktivitet, kontakt med rehabteam och kurser om bland annat att leva med cancer. Det är några exempel på den viktiga rehabiliteringen vid cancersjukdom - som behöver starta så tidigt som möjligt.

Micaela bidrar till bättre användning av läkemedel i den psykiatriska vården

Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, går igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

Från hösten 2017 har den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län fått tillgång till farmaceutisk kunskap för att utveckla en god läkemedelsanvändning och minska risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem.

Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt.

När misstanke om cancer uppstår är det viktigt att de fortsatta undersökningarna går snabbt. Här är röntgen en viktig aktör, som trimmat sina flöden och organisation för att klara de tidsgränser som finns för standardiserat vårdförlopp, SVF.

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på akuta händelser

Ett barn drabbas av plötsligt hjärtstopp. För teamet på barnvårdsenheten, Länssjukhuset Ryhov, handlar det om att göra snabba och avancerade insatser för att rädda liv. Scenarioträningen på Metodikum har fokus på samarbete och kommunikation.

Plötsligt drabbas det lilla barnet av hjärtstopp. För personalen på barnvårdenheten handlar det om en snabb och avancerad insats för att rädda liv. På Metodikum kan medarbetarna få scenarioträning på händelser som inträffar sällan.

Arbetsmarknadskunskap testas på skolschemat i Jönköpings län

Vad har ni för yrkesdrömmar? Vad vill ni jobba med? Andreas Lepa, kommunikatör på Jobba i Västerås, träffar sjundeklassare på Hagabodaskolan i Habo och får igång en dialog kring yrkesdrömmar och vilka kompetenser som framtidens arbetsmarknad erbjuder.

Kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden är en viktig fråga. Därför genomför Region Jönköpings län just nu en förstudie om satsning på arbetsmarknadskunskap i grundskolan. Elever i årskurs 7 och 9 får lära sig mer om vilka kompetenser som länets arbetsgivare behöver.

Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

Ingvor hade nytta av bildspel inför strålbehandlingen

Patienten Ingvor Söderberg sitter vid ett bord tillsammans med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson.

För att göra patienterna bättre informerade skapade strålbehandlingen på onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, ett bildspel som steg för steg berättar hur behandlingen går till. Genom det kan patienterna i lugn och ro läsa på för att vara bra informerade när behandlingen startar.

En fredag som visade upp den breda forskningen i Jönköpings län

Ska roboten klara banan? Hannes och Nellie Simonsson hade programmerat tillsammans med mamma Helena (längst till höger) och höll tummarna när roboten gav sig ut på banan. För Maria Sparf, utvecklingsstrateg i Jönköpings kommun och doktorand vid Linköpings universitet, handlade det om att visualisera sin forskning om vad barn lär sig när de programmerar.

Hjärtsjukdom, blindtarmsinflammation, ortopedi, dataprogrammering, fästingar, människors utsatthet, fynd av hällristningar, och mycket annat. Den som besökte årets Forskarfredag 29 september i Jönköping och Eksjö fick lära sig mer om en rad olika ämnen.

Uppsökande smittspårning av tuberkulos gav hållbarhetspris

Sjuksköterskan Rebecca Hallström och verksamhetschef Maria Palmérus packar infektionsklinikens låda inför den uppsökande smittspårningen av tuberkulos.

Under 2015 och 2016 genomförde tuberkulosteamet på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, 27 smittspårningar inkluderande 730 personer. Drygt hälften, 412 personer, undersöktes genom uppsökning i Jönköpings län. Detta sparade cirka 400 000 kilometers körning jämfört med besök på infektionskliniken, och gör att kliniken får ta emot priset för hållbart arbete 2017.

Glas i stället för plast gav hållbarhetspris

Barnsjuksköterskan Lisa Eifrém och sjuksköterskan Hannah Ericsdotter Forsén ställer in nappflaskor med mjölk i kylskåpet på neonatalavdelningen, Länssjukhuset Ryhov. Numera är flaskorna av glas istället för plast.

På neonatalavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, används många nappflaskor för bröstmjölk och mjölkersättning. Numera är de av glas istället för plast, en åtgärd som ger avdelningen pris för arbete med hållbar miljöutveckling 2017.

Välgrundad misstanke om cancer uppstår ofta på vårdcentralen

Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, är en av alla läkare i primärvården som har den viktiga rollen att upptäcka misstänkt cancer tidigt för att snabbt starta utredning som kan avskriva eller bekräfta misstanken.

Ett par gånger i månaden möter Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, patienter där det finns misstanke om cancersjukdom. Det leder då till så kallad SVF-remiss för fortsatt utredning på sjukhus.

Årets Flisakongress: Hur anpassar sig svensk ambulanssjukvård till samhällsförändringen?

Stefan Dalteg, Lenita Petersson (projektledare)och Frida Johansson, ambulanssjuksköterskor i Region Jönköpings län, ingår i projektgruppen för FLISA 2017, som arbetat intensivt för att skapa en kongress med stor bredd i de seminarier som de cirka 600 deltagarna kan välja mellan.

Hur ska svensk ambulanssjukvård anpassa sig till samhällsförändringen och den tekniska utvecklingen? Det var temat när cirka 600 ledningsansvariga för ambulanssjukvården i Sverige träffades på Elmia i Jönköping 19-21 september 2017 för årets FLISA-kongress.

Ändrade arbetssätt gav en bra arbetsmiljö på medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo

Undersköterskorna Christina Åhlander och Jolanta Kostiw tar hand om en patient på medicin- och geriatrikkliniken och förbereder en förflyttning med hjälp av ett lyftskynke.

Genom förbättrad fysisk miljö, ändrade rutiner och arbetsfördelning har de cirka hundra medarbetarna inom slutenvården på medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus skapat en arbetsmiljö som får högt betyg i medarbetarundersökningar.

Gregers forskning ger ny kunskap vid undersökning av gallvägar och bukspottkörtel

Kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset gör en ERCP-undersökning. Nu visar han i sin forskning hur det med ganska enkla medel går att minska risken för komplikationer i samband med undersökningen.

Med relativt enkla medel går det att minska risken för komplikationer vid endoskopisk undersökning av gallvägar och bukspottkörtel. Det visar den forskning som kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö presenterade på sin disputation 15 september 2017.

Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstiden vid misstanke om cancer

Varje Dag Räknas är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. I Jönköpings län har 9 600 länsbor utretts enligt standardiserat vårdförlopp sedan starten i april 2015.

I april 2015 startade den nationella satsningen standardiserade vårdförlopp, SVF, i cancersjukvården. Sedan dess har 9 600 länsinvånare utretts enligt den standarden. I 1900 fall har det visat sig vara cancer och behandling har startat.

Stöd på vägen mot svensk legitimation

Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning.

Den 11 oktober startar ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket, för utrikesfödda med akademisk sjukvårdsutbildning. Region Jönköpings län ger i samarbete med bland annat Hälsohögskolan ett 30-tal personer stöd på vägen mot svensk legitimation.

”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”

Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige är påverkade av EU-regler. Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Stort fokus på miljömässig livsmedelshantering

Nu är dagens efterrätt klar, blåbärspaj, konstaterar Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen, kokerskor på Värnamo Folkhögskola.

”Svekologiskt”, alltså svenskproducerat och ekologiskt, är två tydliga mål för livsmedel i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Effektiva transporter och minskat matsvinn är andra viktiga områden.

Leia mår bra tack vare hjärtoperationer

Att måla är kul, och att leka bebis, säger Leia Neuberg (till vänster), som är hos dagmamma om dagarna och leker med bland andra bästisen Tilma Carlsson, där de målar, gungar och åker rutschkana.

Leia Neuberg, tre och ett halvt år, fick en dramatisk start i livet. Hon föddes med flera allvarliga hjärtfel och opererades efter några veckor. När hon var åtta-nio månader gammal gjordes nästa ingrepp, en stor korrigeringsoperation. I dag är hon full av energi och busar och hoppar studsmatta tillsammans med kompisar och storasyster Ella.

Avtal skrivs med entreprenör för ny byggnad på Länssjukhuset Ryhov

Här ska vi nu bygga ett nytt hus i sex plan på 34 000 kvadratmeter, den första etappen i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov, visar byggprojektchef Thomas Svärd och fastighetschef Tomas Calmviken.

Måndag den 20 februari 2017 har regionfastigheter tecknat avtal med byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Två personer går på en stig med ryggarna mot kameran.

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Då kan det vara viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför skapar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.