Beslut i lex Maria-ärende –missbedömning vid operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med blindtarmsinflammation fick opereras två gånger på grund av missbedömning vid första operationen.

Diarienummer: RJL 2017/1990 och IVO 8.1.1-23871/2017-3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient som opererades för blindtarmsinflammation på Värnamo sjukhus. Av misstag opererades inte det inflammerade bihanget bort, utan istället en fettklump på tarmen, som saknar betydelse. Felet upptäcktes och några timmar senare gjordes operationen om.

Kontakt

Axel Ros
chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län 010-242 13 47, 070-366 13 47,
växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.