Beslut i lex Maria-ärende – bristande kontroll av blodtrycket

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient inom den psykiatriska sjukvården fick centralstimulerande läkemedel trots ett mycket högt blodtryck.

Diarienummer: RJL 2017/1613 och IVO 8.1.1-21897/2017-3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient inom den psykiatriska vården som fått behandling med centralstimulerande läkemedel trots ett mycket högt blodtryck. Patienten fick läkemedel utskrivet vid flera tillfällen utan att ha träffat läkare eller annan vårdpersonal vid den psykiatriska mottagningen.

Kontakt

Peter Blomstrand
Chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län
036-32 34 25, 070-552 40 38, växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.