God tillgång till vård i Jönköpings län

Invånarna i Jönköpings län är mycket nöjda med vården. Det visar den nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern, som publiceras idag. Vården i länet får överlag höga betyg av de 1000 personer som deltagit i undersökningen under 2016 och ligger i topp jämfört med övriga landet.

De senaste årens goda och stabila resultat i undersökningen håller i sig. Hela 89 procent instämmer i att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, vilket är ett toppresultat som Region Jönköpings län delar med två andra landsting/regioner. 72 procent av de tillfrågade har också ett mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, vilket är näst bäst i Sverige, och ännu något högre förtroende för sjukhusen, 75 procent.

– Vi är glada över att under flera år i följd få mycket goda betyg av länets invånare. Invånarnas syn på vården är viktig och resultatet är ett gott betyg till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, säger Mia Frisk (KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Högt förtroende och rimliga väntetider i primärvården

Deltagarna har också svarat på frågan om väntetiden till vårdcentralen är rimlig och hur stort eller litet förtroende man har för vårdcentralerna i Region Jönköpings län. Resultaten är bland de bästa i landet, 78 procent anger att väntetiderna är rimliga och 69 procent har mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna.

– Primärvården är patientens förstahandsval och den naturliga ingången till vården, så självklart är förtroende och tillgänglighet väldigt viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår service till invånarna och resultaten visar att det görs ett fantastiskt arbete i såväl i primärvård som på våra sjukhus, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nationell samverkan kring 1177 Vårdguiden på telefon

I årets undersökning ställs även frågor om förtroendet för råd och hjälp om hälsa och vård på 1177 Vårdguiden, via webb och telefon. Resultaten för Region Jönköpings län är detsamma som för riket i stort när det gäller 1177 Vårdguidens råd och hjälp om hälsa och vård på telefon. För information och råd om hälsa och vård på 1177.se placerar sig Region Jönköpings län på tredje plats av 21 landsting/regioner.

– Allt fler upptäcker och använder sig glädjande nog av informationen på nätet och vår tjänst 1177 Vårdguiden på telefon, säger Britt Forsberg, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon. Periodvis har vi under året haft en stor tillströmning till telefonrådgivningen under kvällar och helger, vilket lett till något längre svarstider än önskvärt. Just nu pågår ett arbete kring nationell samverkan som förväntas vara klart under våren 2017, och som förhoppningsvis kommer att öka tillgängligheten på telefon.

Vård på lika villkor

Årsrapporten har också mätt om de tillfrågade anser att det är vårdbehovet, inte något annat, som avgör. Här ligger Region Jönköpings län klart över rikssnittet och 60 procent av de tillfrågade anser att vården inom Region Jönköpings län ges på lika villkor. 

Om undersökningen

Hälso- och sjukvårdsbarometern hette tidigare Vårdbarometern. Årligen intervjuas ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen. Jämfört med tidigare har enkäten blivit kortare, den finns på flera språk och man kan svara på den både via dator, mobiltelefon och telefon. I Jönköpings län besvarades enkäten av 1000 slumpvis utvalda personer. 79 procent av dem som svarade hade besökt vården under det senaste halvåret, antingen som patient eller närstående.

– Denna mätning, liksom nationella patientenkäten, ger oss en bra bild av invånarnas uppfattning och förväntningar på hälso- och sjukvården, säger sektionschef Eivor Blomqvist.

Hälso- och sjukvårdsbarometern har från och med 2016 en mixad insamlingsmetod jämfört med den tidigare Vårdbarometern där datainsamlingen genomfördes enbart med telefonintervjuer. Förändringarna medför att det inte går att göra exakta jämförelser mot tidigare mätresultat i Vårdbarometern och större resultatskillnader mot tidigare mätningar bör ses som tendenser, snarare än säkerställda förändringar.

Kontakt:

Eivor Blomqvist
Sektionschef, folkhälsa och sjukvård
036-32 42 09
eivor.blomqvist@rjl.se

Läs mer:

Hälso- och sjukvårdsbarometern årsrapport 2016

Aktuell länk till resultaten i Vården i siffror(Extern länk)

SKL:s pressmeddelande(Extern länk)