Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

Utebliven remittering från vårdcentral till kirurgklinik och en undersökning som vid två inplanerade besök inte kunde genomföras kan ha fördröjt en tarmcancerdiagnos. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Brister i rutiner fördröjde diagnos. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - bristande handläggning av sårskada

En handskada med senskada i ett finger blev inte korrekt handlagd vid den första kontakten med vårdcentralen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - försämrat tillstånd uppmärksammades inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att vårdpersonal inte uppmärksammade att tillståndet hos en patient, svårt sjuk efter stroke, blev sämre.

Anmälan enligt lex Maria - bristande kommunikation

Brister i kommunikation med patienten bidrog till fördröjd diagnos. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd handläggning vid diabetesinsjuknande

Ett barn som insjuknade i diabetes remitterades inte akut till barnkliniken vid den första vårdkontakten med vårdcentralen, trots kraftigt avvikande provsvar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - infektion efter förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att två kvinnor som nyligen fött barn på Höglandssjukhuset, fick infektion i livmoderslemhinnan. Något som orsakats av streptokocker grupp A.

Beslut i lex Maria-ärende - patient fick ytlig brännskada

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient på Höglandssjukhuset som drabbades av en ytlig brännskada under en såromläggning.

Anmälan enligt lex Maria - rutin följdes inte

Handläggningen inför en komplicerad operation följde inte etablerad rutin. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Brister i rutiner och i samverkan mellan kliniker kan ha bidragit till att en diagnos om havandeskapsförgiftning inte ställdes i tid. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.