Fakta om bygget, hus D1, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Etapp D1 i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov

Beslut

Regionfullmäktige, Region Jönköpings län, tog beslut om genomförande 30 augusti 2016.

Bakgrund

När Länssjukhuset Ryhov invigdes 1988 var det ett modernt sjukhus väl lämpat att kunna bedriva dåtidens sjukvård i. Sjukvården har utvecklats mycket sedan dess och idag är  sjukhuset i behov av modernisering och ökade ytor.

I översiktsplanen beskrivs hur Länssjukhuset Ryhov behöver utvecklas under de kommande 20–30 åren för att svara upp mot de krav som modern sjukvård med hög kvalitet, lagar och regler ställer.

D1 är den första etappen i genomförandet av översiktsplanen. D1 kommer delvis att täcka behovet av ökade ytor. Dessutom kommer verksamheter som idag finns på sjukhuset att flytta in. På så sätt underlättas den ombyggnad som behöver göras inne på sjukhuset i kommande etapper. 

Samverkansentreprenad

Den 20 februari 2017 skrev Region Jönköpings län kontrakt med NCC som fick i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera och uppföra en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov, projekt D1.

Samverkansentreprenad innebär ett arbetssätt där Region Jönköpings län och totalentreprenören NCC tillsammans med övriga entreprenörer, projektörer och andra nyckelaktörer samverkar för projektets bästa.

Tillsammans för bättre hälsa

Projektets devis "Tillsammans för bättre hälsa" slår an tonen för det som karaktäriserar hela projektet från förberedelser till byggtid och färdig byggnad.

Vision

Visionen är att skapa modern, vacker och funktionell exteriör och interiör som svarar mot framtidens behov av nya vårdlokaler på Länssjukhuset Ryhov.

Visionen är också att bli en förebild som läkande miljö.

Byggprojektets tre ben

 • Klinisk projektering Identifiering av vårdverksamhetens behov i de nya lokalerna. Detaljerade ritningar tas fram för varje avdelning och rum. Ritningarna talar om hur de färdiga utrymmena ska utformas för att vården ska fungera. Resultatet blir ett rumsfunktionsprogram – RFP – som vårdverksamheten varit med och arbetat fram och som låses för den tekniska projekteringen.
 • Teknisk projektering
  1) Arbete med att ta fram hur huset ska fungera för att uppfylla behoven som den kliniska projekteringen identifierat.
  2. Arbete med detaljerade ritningar och beskrivningar som samordnas för att säkra att huset får rätt funktioner. Allt projekteras i 3D - väldigt förenklat så byggs huset i en 3D-modell för att sedan monteras i verkligheten. Ett verkligt provrum kan också byggas upp.
  När det gäller bygget av D1 har inredningen av rummen testats praktiskt i en panncentral där ett vårdrum och ett mottagningsrum byggts upp. Här har vårdens medarbetare kunnat experimentera kring, placering, funktion, material och inredning.
 • Produktion Förverkligandet av byggnaden, som att schakta, gjuta, resa väggar, lägga tak, dra el- och vattenledningar och så vidare.

Byggprojektets tre ben(pdf-dokument)

Program för teknisk standard

När det gäller D1 har huvudsakligen den standard (Program för tekniska standard - PTS) för olika typer av vårdrum som regionfastigheter utvecklat, och som idag används av många landsting och regioner, använts både i den den kliniska och tekniska projekteringen.

Rätt använd kompetens

Flödet i huset ska gynna att medarbetarnas kompetenser används på rätt sätt. Tanken är att vårdnära service, den del av servicen som sker i patientens närhet, ska få en helt ny roll i etapp D1. Utbildad servicepersonal ska sköta mat, förråd och städning så att sjuksköterskor och undersköterskor kan koncentrera sig på sin yrkesroll.

Yttre miljön viktig

Den yttre miljön är en viktig del när nya sjukhusbyggnader planeras. Det handlar till exempel om den utsikt som finns från vårdrummen och tillgång till grönytor i direkt anslutning. Här har Region Jönköpings län, och då bland annat projektledningen för etapp D1, ett pågående samarbete med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Två huskroppar

Två nya stora huskroppar i sex våningar, med två förbindelsegångar kommer att växa upp intill dagens huvudbyggnad.

Yta

35 000 kvadratmeter fördelade på sex plan.

Innehåll 

Tanken är att lokalernas utformning ska ge möjlighet till flexibel användning, samverkansvinster och bemanningsmässiga fördelar. Samverkan och effektiva arbetsflöden gynnas genom att vårdavdelningar, dagsjukvård och mottagningar samspelar och att patienter får vård på rätt vårdnivå.

Plan 2

 • Omklädningsrum
 • Teknik och förråd

Plan 3

 • Entré främst för patienter till dialys och hematologi samt för medarbetare.
 • Akutvårdsavdelning med 40 vårdplatser.
 • Tillnyktringsenheten, TNE, med sju vårdplatser.
 • Utbildningslokaler
 • Rehabiliteringscentrum

Plan 4

 • Anslutning från nuvarande huvudentré.
 • Dialysenhet
 • Mottagningar och dagsjukvård för medicinkliniken.
 • Mammografi

Plan 5

 • Vårdavdelningar för medicinkliniken. Två vårdavdelningar med vardera 21 vårdplatser, en för stroke och neurologi samt en för hematologi och njursjukvård.

  Det finns möjlighet att öka antalet vårdplatser om det behövs för framtida behov. Vårdavdelningen för hematologi planeras så att det finns tillgång till åtta rum med sluss för särskilt infektionskänsliga patienter.
 • Mottagning och dagsjukvård för medicinkliniken.

Plan 6

 • Utbildningslokaler för den decentraliserade läkarutbildningen, 180 studenter.
 • Metodikum

 Kostnad

 •  Etapp D1, 973 miljoner kronor är beviljat.

Kostnader för verksamhetens inredning och utrustning samt projektet för ny elförsörjning på Ryhov tillkommer. De redovisas i ett särskilt ärende.

5 miljoner kronor är beviljat för konstnärlig utsmyckning.

Kostnaderna är projektkostnad i det kostnadsläge som gällde april 2016. 

Finansiering

Region Jönköpings län kan göra investeringen med egna medel och behöver inte ta upp lån.

Inflyttningsklart

Tidplanen utgår från önskemålet att hyresgästerna ska kunna flytta in under 2021.

D1 byggs i en etapp men är beroende av att två andra projekt – centralgasanläggning och mottagningsstation för el – ska vara helt eller delvis klara vid olika tidpunkter under byggprocessen för D1.