Digital delaktighet och kompetens

Killar som sitter runt ett bord.
Mediekunnighet handlar om att förstå mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. Foto: Gudrun Romeborn

Regionbibliotek Region Jönköpings län stödjer folkbibliotekens roll som aktör i den digitala samhällsutvecklingen.

På så sätt skapas möjligheter för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Detta sker genom att

  • Stimulera till ökad kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK)
  • Stödja biblioteken i att tillämpa nya digitala verktyg och metoder
  • Samverka med andra aktörer inom digital utveckling
  • Synliggöra bibliotekens roll i den lokala och regionala digitala utvecklingen.