Läsfrämjande, berättelser och bildning

Tre kvinnor
Regionbibliotek och Barnhälsovården i Region Jönköpings län samarbetar med länets folkbibliotek och logopeder för att ge alla barn Språklust! Foto: Mikael Bergström

Regionbibliotek Region Jönköpings län stödjer folkbiblioteken i uppdraget att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Läsningen är grundläggande för aktivt deltagande i det demokratiska samhället. I det läsfrämjande arbetet ska särskilt fokus ägnas barn och unga.

Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det lästa och det egna skapandet är förutsättningar för bildning.

Detta sker genom att

  • Inspirera till ökad kompetens via ett aktionslärande förhållningssätt
  • Stimulera metodutveckling för att nå fler invånare
  • Stödja biblioteken i att tillämpa nya metoder för skapande och berättande
  • Verka för samarbete mellan folkbibliotek och förskolan/skolan
  • Samverka med högskolan, folkbildningen och andra aktörer.

Läslust – gemensam läsfrämjandeplan för Jönköpings län 2016-2017(Extern länk)