Scenkonst

Kulturhuset Spira
Smålands Musik och Teater är det gemensamma namnet på Länsteatern och Länsmusiken i Jönköpings län. Sedan 2011 har verksamheten gemensamma lokaler i Kulturhuset Spira i Jönköping.

Jönköpings län har en infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer.

Tillsammans står dessa aktörer för ett varierat utbud av föreställningar och konserter i hela Jönköpings län. Här finns kulturskolor, studieförbund, konstnärliga utbildningar på folkhögskolor med mera, samt forskning inom scenkonst- och musikområdet inom fria aktörer. 

Scenkonsten i Jönköpings län utförs till stor del av Smålands Musik och Teater, samt av teaterföreningar knutna till Riksteatern i Jönköpings län. Fristående musikarrangörer och fria musikgrupper står för en del av det professionella kulturlivet i länet.

Smålands Musik och Teater

Region Jönköpings län är huvudman för Smålands Musik och Teater. Region Jönköpings län ska genom stöd, samordning och dialog med nyckelaktörer stärka scenkonstens ställning. Smålands Musik och Teater (Smot) producerar teater, musik, dans och musikteater som spelas för barn, ungdomar och vuxna i och utanför Jönköpings län.

Varje år presenteras säsongsserier med konserter och teaterföreställningar och samarbeten med amatörgrupper i länet.

Smålands Musik och Teater har under 2015-2017 fått det regionala uppdraget av regionens politiker att:

 • Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav för scenkonsten i länet.
 • Producera och/eller arrangera musik, teater och dans – samt i samarbete över konstområdena – till regionens medborgare.
 • Utifrån Kulturhuset Spira verka och bedriva turnéverksamhet i länets samtliga kommuner och på den nationella och internationella kulturarenan.
 • Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga till att bli en nationell angelägenhet.
 • Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten, i syfte att stärka Jönköpings läns      identitet i framtiden.
 • Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt med andra regionala      kulturverksamheter.
 • Genomföra årligt samråd med berört konst- eller bildningsområde.
 • Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 • Delta i arbetet med strategi för barn- och      ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017.
 • Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god hälsa.
 • Bidra till en bra livsmiljö för länets invånare och näringslivets utveckling.
 • I samverkan med andra aktörer aktivt medverka till regionens tillväxt och utveckling.