Regionfullmäktige 19 juni 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   
Bilagor till protokoll 

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 3 juli kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Tertialrapport 1, 2018(pdf-dokument)
 7. Årsredovisningar för Samordningsförbund 2017(pdf-dokument)
 8. Politisk organisation för mandatperioden 2019-2022(pdf-dokument)
 9. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 10. Fördelning av inkomna motioner:
  Äldrepsykiatriskt mobil team(pdf-dokument)
  Lärcaféer som integrerad del av vården(pdf-dokument)
 11. Anmälningsärenden
 12. Valärenden
 13. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2018/1339(pdf-dokument)